Άλλα 169 επενδυτικά σχέδια από χθες στο ΕΠΑνΕΚ για την Κεντρική Μακεδονία

Δημοσιεύθηκε χθες η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν εξήντα εννέα (169) επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 24.715.121,73 ευρώ.

Η εν λόγω Απόφαση αποτελεί ορθή επανάληψη ως προς την αρχική διατύπωση της με Α.Π.: 1846/27-03-2020 Απόφασης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων και του συνολικού προϋπολογισμού αυτών. Οι πίνακες στις δύο Αποφάσεις παραμένουν αμετάβλητοι.

Τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα τριακόσια είκοσι ένα (321). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 48.645.134,32 ευρώ

Δείτε την απόφαση και τον πίνακα των εγκεκριμένων σχεδίων ΕΔΩ.

Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση, η οποία περιέχει τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης/απόρριψης ανά Περιφέρεια, ως εξής:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Ήπείρου (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Θεσσαλίας (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
Περιφέρεια Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κλάδος Εκπαίδευσης)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κλάδος Εκπαίδευσης)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κλάδος Εκπαίδευσης)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (κλάδος Εκπαίδευσης)
Περιφέρεια Κρήτης (κλάδος Εκπαίδευσης)

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν μία φορά τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση επί αυτής της απόφασης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης στο δικαιούχο της έκδοσης της Απόφασης.

Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι Τελικοί Βαθμολογικοί Πίνακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες Περιφερειών και κλάδων.

Δείτε την απόφαση και τον πίνακα κατάταξης ΕΔΩ

Comments are closed