Να αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας όλες οι ειδικότητες Μηχανικών ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Έγγραφο προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης αναφορικά με τις ειδικότητες μηχανικών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, προτείνοντας παράλληλα τους τρόπους επίλυσης τους.

Στο έγγραφο επισημαίνονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Αρθ. 13 του ΚΝΥΑΕ, εξαιτίας  αφενός του γεγονότος  ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτό οι νέες ειδικότητες μηχανικών που δεν υπήρχαν όταν συντάχθηκε το αρχικό ΠΔ, αφετέρου του αποκλεισμού, χωρίς καμία επιστημονική βάση, της ειδικότητας των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από κάθε δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.

Για την οριστική επίλυση αυτών των προβλημάτων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι  απαραίτητη την τροποποίηση του Αρθ.13 του ΚΝΥΑΕ ώστε:

  1. Να ενταχθούν στις ειδικότητες του Πίνακα του Αρθ. 13, όλες οι ειδικότητες μηχανικών του ΠΔ 99/2018. Δηλαδή επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, οι ειδικότητες του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, του Ναυπηγού Μηχανικού, του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, του Μηχανικού Παράγωγης και Διοίκησηςκαι να κατανεμηθούν στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αναλόγως του αντικειμένου σπουδών τους.
  2. Στο Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (α/α 20 του Πίνακα του Αρθ.13),  που περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο «α) Εμπόριο, β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες γ) Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες δ) Λοιπές Δραστηριότητες» θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στις 13 ειδικότητες μηχανικών.
  3. Στο Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (α/α 19 του Πίνακα του Αρθ.13)  που περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε «Δημόσια Έργα» θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στους κατόχους της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, σύμφωνα με το αντικείμενο σπουδών τους και τα ισχύοντα σήμερα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αλλά και τις προβλέψεις του Αρθ. 1, παρ. 1γ του ΠΔ 90/2014 (ΦΕΚ 138/Α/2014), σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων που τηρεί το αρμόδιο υπουργείο στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών.

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο ΕΔΩ

Comments are closed