Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κενά ή εγκαταλειμμένα διατηρητέα

Πηγή φωτογραφίας: https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/

Πηγή φωτογραφίας: https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/

Πρόταση ρυθμίσεων για την επανάχρηση εγκαταλειμμένων ή κενών διατηρητέων κτηρίων, ώστε αυτά να αποκαθίστανται για χρήσεις όπως η προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, καταθέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη βάση εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.

Οπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην πρότασή του που κατατέθηκε στον πρόεδρο και τη διοικούσα επιτροπή του κεντρικού ΤΕΕ, “είναι γνωστό ότι υπάρχει σημαντικό απόθεμα κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και δεν χρησιμοποιούνται”.

Με την έκθεση προσδιορίζεται η αναγκαιότητα για θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν διατηρητέα κτίσματα τα οποία είναι σε κατάσταση κενού ή εγκαταλειμμένου. Βάσει αυτής, προτείνεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και δεν χρησιμοποιούνται, η δυνατότητα να κάνουν χρήση των παρακάτω ρυθμίσεων, με σκοπό απόκτηση μερικής οικονομικής και ολοκληρωτικής τεχνικής παροχής για την αποκατάστασή τους.

Για το σκοπό αυτό προτείνεται η συνεργασία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του οικείου ΟΤΑ, στα όρια του οποίου ανήκει το ακίνητο, και του ΤΕΕ, στο πλαίσιο μεταξύ τους τριμερούς προγραμματικής σύμβασης με τις παρακάτω αρμοδιότητες αντίστοιχα.

–  Το  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με αρμοδιότητα εξεύρεσης πόρων στα πλαίσια των ανάλογων χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

–  Οι ΟΤΑ ως αρμόδιοι για την χωρική καταγραφή των ακινήτων και εν γένη διοικητική καταγραφή – διεκπεραίωση των αιτήσεων ένταξης.

– Το ΤΕΕ για την επιβεβαίωση των όρων και των προϋποθέσεων για την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα, την καταγραφή των τεχνικών δεδομένων του (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και την αξιολόγησή τους.

Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα καθορίζει με απόφασή του τους τελικούς όρους ένταξης του ακινήτου που θα αφορούν το ύψος της επιχορήγησης και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Κάθε κτήριο που εντάσσεται στο πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί αλλαγή της χρήσης γης που ενδεχομένως έχει καθορισθεί με την απόφαση χαρακτηρισμού του, σε χρήση εξυπηρέτησης των τουριστικών υποδομών.

Σε περίπτωση που δεν έχει προσδιορισμένη χρήση με την απόφαση διατήρησης δύναται να υπαχθεί στις χρήσεις του άρθρου 17 του ν.4269/2014 και ειδικότερα στην εξυπηρέτηση Τουριστικών Υποδομών ανεξάρτητα από τη χρήση γης που ορίζεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Θα πρέπει να διερευνηθεί παράλληλα η δυνατότητα συνχρηματοδότησης του προγράμματος από την αρμόδια Επιτροπή της Κομισιόν για την Πολιτισμική Κληρονομιά.

Ορισμοί

– Κτήριο θεωρείται μονόροφο ή πολυόροφο κτίσμα ή τμήμα αυτού που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία

-Διατηρητέο κτήριο θεωρείται αυτό για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

-Κενό κτήριο θεωρείται αυτό που:

 • Δεν κατοικείται ή δεν χρησιμοποιείται για την άσκηση νόμιμης δραστηριότητας για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τριών ετών τουλάχιστον
 • Χρήζει επισκευής μικρής κλίμακας
 • Αποτελεί εστία μόλυνσης και παραβατικότητας

-Εγκαταλειμμένο κτήριο θεωρείται αυτό που:

 • Δεν κατοικείται ή δεν χρησιμοποιείται για άσκηση νόμιμης δραστηριότητας τα τελευταία πέντε έτη
 • Δεν είναι συνδεδεμένο ενεργά με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • Παρουσιάζει εικόνα ερείπωσης στις εξωτερικές του όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο του
 • Δεν έχει υποστεί καμιά συντήρηση για την καλή χρήση του την τελευταία δεκαετία
 • Χρήζει επισκευής και εργασιών μεγάλης κλίμακας για την αποκατάστασή του.

Όροι και Διαδικασίες για την αξιοποίηση και επανάχρηση των κτηρίων

 1. Για τα κτήρια που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες μπορεί να ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα αξιοποίησης τους στα πλαίσια της επανάχρησης κτηρίων με σκοπό τη δημιουργία υποδομών προσωρινής κατοικίας – φιλοξενίας πληθυσμού προερχόμενου από τις μεταναστευτικές ροές.
 2. Προτείνεται η δημιουργία οικονομικού προγράμματος από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους ανάλογους θεσμούς της Ε.Ε.
 3. Στην προώθηση και εφαρμογή του προγράμματος συμμετέχουν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής οι ΟΤΑ και το Τεχνικό Επιμελητήριο στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τους.
 4. Μετά την υποβολή ανάλογων αιτημάτων των ιδιοκτητών ακινήτων στον οικείο ΟΤΑ στα πλαίσια της προαναφερθείσας τριμερούς σχέσης – συμφωνίας το ΤΕΕ θα αξιολογεί τις προτάσεις αιτήματα συγκριτικά μεταξύ τους σε σχέση κόστους – ωφέλειας.
 5. Οικονομικά δεδομένα που δυνητικά καλύπτονται:
  – η απαιτούμενη δαπάνη για την αμοιβή της κτιριακής μελέτης αποκατάστασης
  – μέρος των δαπανών αποκατάστασης – επανάχρησης που θα καθορίζεται δυνητικά ανάλογα με το χρονικό εύρος της ένταξης στο πρόγραμμα και την αιτούμενη χρήση
 6. Κάθε κτήριο που εντάσσεται στο πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί αλλαγή της χρήσης γης που ενδεχόμενα έχει καθορισθεί με την απόφαση χαρακτηρισμού του, σε χρήση εξυπηρέτησης των τουριστικών υποδομών. Σε περίπτωση που δεν έχει προσδιορισμένη χρήση με την απόφαση διατήρησης δύναται να υπαχθεί στις χρήσεις του άρθρου 17 του ν.4269/2014 και ειδικότερα στην εξυπηρέτηση Τουριστικών Υποδομών ανεξάρτητα από τη χρήση γης που ορίζεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.
 7. Ο έλεγχος των εργασιών αποκατάστασης και απόδοση του κτηρίου στη συμφωνηθείσα συμβατική χρήση γίνεται από το ΤΕΕ.
 8. Η διαχείριση των κτηρίων κατά τη διάρκεια της ένταξή τους στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά από τον οικείο ΟΤΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 9. Μετά τη λήξη του προγράμματος ο ιδιοκτήτης του προγράμματος μπορεί να ζητήσει την παράτασή της με όρους που θα συμφωνούνται εκατέρωθεν ή την απελευθέρωσή του και χρήση ως υποδομή που εξυπηρετεί τουριστική δραστηριότητα._

Comments are closed