Ανατέθηκε το πληροφοριακό σύστημα του Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Μετά την υπογραφή ανάθεσης του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη προχωράει το έργο με τίτλο “Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016), ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ (Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ) και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθμ. 22 στοιχείο ανωτέρω), στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της.

Στα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, ο ανάδοχος έχει τις εξής υποχρεώσεις:

Προκαταρκτική έκθεση – αναφορά του Αναδόχου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/10/2020 αναφορικά με την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τροποποίησης και υποστήριξης για την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας (demo) του Πληροφοριακού Συστήματος.

1η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

2η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Comments are closed