Ανταποδοτικές υποτροφίες για προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ

Πηγή φωτογραφίας: http://dps.auth.gr/el

Πηγή φωτογραφίας: http://dps.auth.gr/el

Ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των σχολών και τμημάτων του χορηγεί το ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, υπό την προϋπόθεση -όπως διευκρινίζεται- ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2016. Η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ η προθεσμία σύνταξης πίνακα δικαιούχων από κάθε σχολή/τμήμα, του ΑΠΘ εκπνέει στις 30 Ιανουαρίου 2015.

Τι αφορά η υποτροφία  (και ποια είναι η αντιμισθία των υποτρόφων)
Οι υπότροφοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής/του Τμήματος που φοιτούν και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (όχι σε πρόσωπα), όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες, με αντιμισθία το ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί) και με ώρες παρουσίας δεκαπέντε (15) μηνιαίως για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και τριάντα (30) μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2016).
Ο  αριθμός των υποτρόφων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ανά Σχολή/Τμήμα είναι συγκεκριμένος και ορίζεται  από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων κάθε έτους. Στα Τμήματα που δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι θέσεις των υποτρόφων (μεταπτυχιακών) διατίθενται σε Υποψήφιους Διδάκτορες. Ο αριθμός των υποτρόφων επίσης εξαρτάται και από τον τακτικό προϋπολογισμό υποτροφιών κάθε έτους.
Η τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων (Συνελεύσεις) των Σχολών και των Τμημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις γραμματείες των σχολών και των τμημάτων όπου φοιτούν σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής, για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είναι:
α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος
β. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους/τις υποψηφίους/-ες και το ποσό των 50.000€ ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όσους/-ες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να  υπερβαίνει το ποσό των 10.000€ ευρώ.
γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι (όχι τρίτεκνοι), σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής /του Τμήματος  και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
δ. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΑΠΘ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν ΕΔΩ

Comments are closed