Βελτιωτικές προτάσεις της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σειρά αρχικών προτάσεων για τη βελτίωση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” συνέταξε το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από σχετική εισήγηση Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΔΕ του Τμήματος, για τη διαρκή παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι προτάσεις που τέθηκαν σε γνώση όλων των υπόλοιπων Περιφερειακών Τμημάτων προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα τελικό ενιαίο γνωμοδοτικό κείμενο προς το κεντρικό ΤΕΕ, είναι οι εξής:

–              Ο οδηγός του προγράμματος να ανακοινώνεται σε ικανό χρονικό διάστημα πριν της έναρξης καταχώρησης των αιτήσεων ώστε, να υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας από την πλευρά όλων των ενδιαφερόμενων.

–              Να ενσωματωθούν στην αξιολόγηση των προτάσεων ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

–              Να ληφθεί υπόψη η παλαιότητα των κατασκευών.

–              Στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων επί της Επικράτειας να ληφθούν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.

–              Να επαναξιολογηθεί ο ενεργειακός στόχος των τριών (3) κατηγοριών αναβάθμισης ως κριτήριο ένταξης της πρότασης.

–              Να αυξηθούν οι αμοιβές των μηχανικών και να αναβαθμιστεί ο ρόλος στην υλοποίηση του προγράμματος από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας.

–              Να επαναξιολογηθούν τα ποσοστά επιδότησης και ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε έργου για την πιο αποτελεσματική πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος.

–              Οι έλεγχοι εκταμίευσης από την πλευρά του προγράμματος να γίνονται σε σύντομους χρόνους καθόσον καθυστερούν τις αντίστοιχες καταβολές προς τους προμηθευτές.

–              Να αρθεί το ασυμβίβαστο μεταξύ του Α’ και Β’ ΠΕΑ ώστε να μπορεί να γίνεται από τον ίδιο μηχανικό εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ασυμβίβαστα.

–              Για την έκδοση ΕΕΜΚ να απαιτείται η συναίνεση στις πολυκατοικίες σε ποσοστό 51% αντί της πλήρους συναίνεσης του 100%.

–              Να δοθούν οδηγίες σε κεντρικό επίπεδο για την υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σε διατηρητέα κτίρια.

–              Να εξεταστεί ως οδηγία προς τις τράπεζες να ανεβάζουν οι ίδιοι την δανειακή σύμβαση των ωφελούμενων στο πληροφοριακό σύστημα.

–              Nα υπάρχει συγκεκριμένη λίστα δικαιολογητικών, την οποία να γνωρίζουν όλοι από πριν, ώστε να γίνουν πιο απλοί και γρήγοροι οι έλεγχοι ολοκλήρωσης των έργων.

Η Ο.Ε., με μέλη τους: κ. Κουσκουρίδη Δημήτριο (Π.Μ. & Η.Μ., Πρόεδρος Μ.Ε. Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ), κ. Νάνο Ιωάννη (Π.Μ.), κ. Δόγα Αστέριο (Μ.Μ.), κ. Πετρίδη Χρήστο (Π.Μ.), κ. Καβαλλάρη Γεώργιο (Π.Μ.) και κ. Καφεστίδη Αναγνώστη (Π.Μ., μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ), θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω στην επικείμενη νέα προκήρυξη του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ το 1ο Παραδοτέο Έργου της Ο.Ε. για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”

Comments are closed