Γ’ κύκλος «Εξοικονομώ II» και αναθεώρηση αξιολόγησης ταμείου

Προτεραιότητα στους παλαιούς αιτούντες προσανατολίζεται να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον επερχόμενο Γ’ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II».
Συγκεκριμένα, η προτεραιότητα αυτή αφορά στους αιτούντες οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου & εξάντλησης πόρων.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών του Υπουργείου και μελών της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας.

Συνοπτικά, οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ ενημέρωσαν τα μέλη για τα εξής:

Κατά τον επερχόμενο Γ’ Κύκλο του προγράμματος θα προηγηθούν οι παλαιοί αιτούντες οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου/εξάντλησης πόρων.
Ο Γ’ Κύκλος του προγράμματος δεν θα εμπεριέχει καμία αλλαγή προκειμένου οι νέοι αιτούντες να μην έχουν ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες προϋποθέσεις από τους αιτούντες των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος.
Η μοναδική αλλαγή που μπορεί να συντελεστεί αφορά στο ύψος της επιδότησης, το οποίο ενδέχεται να διαμορφωθεί μειωμένο.
Τέλος, σε ότι αφορά τον κλάδο της θέρμανσης, τα στελέχη του ΥΠΕΝ σημείωσαν πως περίπου το 60% των δικαιούχων της επιδότησης αφορούσε σε επεμβάσεις στον κλάδο της Θέρμανσης και του Κλιματισμού, έναντι του 20% που αφορούσε στον κλάδο κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Αναθεώρηση αξιολόγησης ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ»

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ, Τ.Σ. και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής δεύτερης Επικαιροποίησης της Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης του «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

Όπως διευκρινίζει η απόφαση, η επιτροπή θα εξετάσει, αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του κανονισμού 1303/2014, την εκ των προτέρων αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Ταμείο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», καθόσον κατά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού μέσου, κρίνεται ότι δεν μπορεί πλέον να αποτυπώσει με την δέουσα ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση και μερική υλοποίηση των Α’ και Β’ Κύκλων του Προγράμματος.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου, με ισάριθμους αναπληρωτές, εκ των οποίων :

Δυο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μεταξύ των οποίων ο συντονιστής της επιτροπής και η αναπληρώτριά του).
Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του από το ΥΠΕΝ
Γραμματειακή υποστήριξη.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του συντονιστή και αποφασίζει μόνο σε απαρτία ήτοι όταν παρευρίσκονται και τα τρία (3) μέλη της.

Σύμφωνα με την απόφαση. η Επιτροπή Επικαιροποίησης της Μελέτης εκ των προτέρων Αξιολόγησης του «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», συγκροτείται ως εξής:

Ευθύμιος Κουτρούκης του Ανδρέα, προϊστάμενος της Μονάδας Β1 Διαχείρισης Πράξεων των ΘΣ 1, 4, και 7 πλην Πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως Συντονιστής.
Αναπληρώτρια Συντονιστή: Θεοδώρα Καραντανά του Γεωργίου, Στέλεχος Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Χρήστος Δρυμούσης του Γεωργίου, στέλεχος Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ως τακτικό μέλος.
Αναπληρωματικός: Γεώργιος Μαργαρίτης του Ιωάννη, στέλεχος Μονάδας Β1 Διαχείρισης Πράξεων των ΘΣ 1, 4, και 7 πλην Πράξεων ΤΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Γεωργία Κωνσταντινοπούλου του Νικολάου, Στέλεχος Μονάδας Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας, ως τακτικό μέλος
Αναπληρωτής: Αχιλλέας Τηλέγραφος του Τριανταφύλλου, Στέλεχος Μονάδας Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.
Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ κ. Μαρία Ευαγγελία Μωραϊτου του Δημητρίου.

Comments are closed