Δασικοί χάρτες: Προθεσμία 30 ημερών για αναμόρφωση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατ΄ άρθρο 48 του ν.4685/ 2020 (ΦΕΚ 92 τ.Α΄), οι Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσαν και δημοσιοποίησαν ανακοινώσεις – προσκλήσεις με τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση σε αυτές των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 ν. 998/ 1979 , όπως αυτές εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της υπ΄αρίθ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΔ/ 64663/ 2956/ 3-07-2020 Αποφάσεως κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2773 τ.Β΄).

Η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει με αίτηση στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης-πρόσκλησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προς διευκόλυνση των πολιτών στις ανακοινώσεις –προσκλήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των κατά τα ανωτέρω διοικητικών πράξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κατά τόπους αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Διεύθυνση Δασών) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Comments are closed