Διαγωνισμός για την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά

Προθεσμία μέχρι τις 6 Απριλίου 2020 προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους για το έργο που αφορά την “περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά”, ύψους 19,650 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών δήμου Παύλου Μελά.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο έχει ενταχθεί με τίτλο πράξης “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά” και Κωδικό ΟΠΣ 5037958 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 στον Άξονα 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% (ΣΑ 2019ΕΠ00810123) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από ΠΔΕ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά.

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, στις 28/02/2020 για να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει δοθεί η υπ αριθμ 6938/27-11-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Comments are closed