Διαδικτυακά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών διοργανώνει αποκλειστικά διαδικτυακά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του στις 16 και 17 Απριλίου 2021.

Θεματολογία συνεδρίου:

-Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.

-Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.

-Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.

-Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη.

-Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής.

-Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

-Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές

-Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του Συνεδρίου)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed