Διατμηματικό μεταπτυχιακό για τους υδρογονάνθρακες

Πηγή φωτογραφίας: Agência Brasil

Πηγή φωτογραφίας: Agência Brasil

Παρά τα προσκόμματα που ενδεχομένως δημιουργούν στις γεωτρήσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, τα κοιτάσματα ανά την υφήλιο δεν παύουν να βρίσκονται στο “στόχαστρο” εταιρειών-κολοσσών, οι οποίες ζητούν μηχανικούς (και όχι μόνο) με υψηλή εξειδίκευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Οι ανάγκες εξειδίκευσης προς αυτή την κατεύθυνση κατέστησαν προφανώς αυτονόητη την οργάνωση ενός νέου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με αυτό ακριβώς το αντικείμενο: «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων − Hydrocarbon Exploration and Exploitation». Ας το δούμε πιο αναλυτικά.

Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων − Hydrocarbon Exploration and Exploitation».

Σκοπός
Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα:

 • Ανάπτυξης προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στους τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών με εφαρμογή στον τομέα των υδρογονανθράκων [συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ιζηματογενών λεκανών, της ιζηματολογίας και των στρωματογραφικών ακολουθιών, της τεκτονικής γεωλογίας, του χαρακτηρισμού των ταμιευτήρων (reservoirs), της απόκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων, της σεισμικής ερμηνείας,
 • Παροχής των απαραίτητων γνώσεων σε βασικούς κλάδους των γεωεπιστημών που συνδέονται άρρηκτα με τους υδρογονάνθρακες,
 • Εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα της αναζήτησης (prospecting), έρευνας (exploration) και παραγωγής (production activities) υδρογονανθράκων,
 • Παρουσίασης των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την αναζήτηση, έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και των σύγχρονων τεχνικών όρυξης βαθέων γεωτρήσεων,
 • Παρουσίασης των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε συνδυασμό με οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους,
 • Προώθησης ενός πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα σε ομάδες γεωεπιστημόνων και μηχανικών με στόχο την κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες αναζήτηση και εκμετάλλευση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • Βελτίωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), η προσαρμογή τους σε μια άκρως ομαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων, η οικονομική ανάλυση και η ανάλυση κινδύνων, η σωστή διαχείριση του έργου (project management), Εκπαίδευσης των υποψηφίων στις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές του κλάδου, προκειμένου να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλη μιας ομάδας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει την παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του συγκεκριμένου κλάδου όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα.

Χρονική διάρκεια και πληροφορίες για το ποιοι είναι επιλέξιμοι
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Μέρος μπορούν να λάβουν πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 ανά έτος. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική. Τα δίδακτρα καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής θα καθορίζονται στην προκήρυξη.

ECTS
Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120. Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

 1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5
 2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ. 2
 3.  ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ− ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ−ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ−ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4
 4. ΚΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ- ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 5
 5. ΔΟΜΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ−ΠΕΤΡΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 5
 6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 4
 7. ΟΙ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ−GAS SEEPAGE AS INDICATOR OF OIL/GAS RESERVOIRS 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

 1. ΜΗ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3
 2. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 5
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 5
 4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 4
 5. ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 3
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (LOGGING) 4
 7. Β7−1, Β7−2, Β7−3, Β7−4 (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα 4)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 5
 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (RESERVOIR ENGINEERING) − ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (RESERVOIR FLUIDS/SAMPLING & ANALYSIS) 3
 4. PRODUCTION ENGINEERING & WELL PERFORMANCE (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ)5
 5. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 5
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ENVIRONMENTAL ISSUES, HEΑLTH & SAFETY) 3
 7. Γ7−1, Γ7−2, Γ7−3 (Επιλογή 2 μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα) 6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ (ENVIRONMENTAL PLANNING, IMPACTANALYSIS AND RISK ASSESSMENT) 3
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION TECHNOLOGY) 3
 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 4
 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Β7−1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ−ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 3
Β7−2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (APPLIED SEDIMENTOLOGY) 3
Β7−3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3
Β7−4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (PERFORMANCE ASSESMENT AND MANAGEMENT) 3
Γ7−1 PROCESS ENGINEERING AND SURFACE FACILITIES (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) 3
Γ7−2 ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ 3
Γ7−3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION LOGGING) 3

Comments are closed