Διαχωρισμός ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ – Τι προβλέπει το Ν/Σ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

Παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο το Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο η ΕΡΓΟΣΕ θα παύσει να είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και θα μεταβιβαστεί απευθείας στο ελληνικό δημόσιο.

Με το νέο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, το Υπουργείο προσδοκά να προχωρήσει, με πιο αποδοτικό τρόπο, στην αναδιοργάνωση του μηχανισμού παραγωγής και εποπτείας των σιδηροδρομικών έργων.

Ειδικότερα, ο ΟΣΕ (διαχειριστής υποδομής) θα αναλάβει τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και όλων των εργασιών που απαιτούνται για το σιδηροδρομικό δίκτυο σε λειτουργία, δηλαδή τόσο την τακτική, όσο και τη βαριά συντήρηση, καθώς και εργασίες ανάταξης.

Ο ΟΣΕ, μέσω του προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής που βρίσκεται σε λειτουργία, θα έχει ως στόχο τη μείωση των σφαλμάτων, ώστε να σταθεροποιείται η αποτελεσματική κυκλοφορία της γραμμής και να περιορίζει την πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητάς της.

Το Υπουργείο θα έχει την εποπτεία των δύο εταιρειών και μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών θα καθορίζει το μακροχρόνιο σχεδιασμό των έργων, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών.

θα παρακολουθείται μέσω ετήσιων συμβάσεων απόδοσης ως προς την επίτευξη των στόχων μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καθεμιάς από τις δύο εταιρείες, σύμφωνα με τις νέες τους αρμοδιότητες. Οι ετήσιες αμοιβές των Προέδρων και των Διευθυνόντων Συμβούλων θα εξαρτώνται από την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η εκλογή και η σύνθεση των Διοικήσεων θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με βάση τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος. Για την επιλογή των διοικήσεων θα συγκροτηθεί Επιτροπή Επιλογής που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη: εκπρόσωπο/ους του Υπουργείου, εκπρόσωπο της ΕΕΣΥΠ και έναν ανεξάρτητο αξιολογητή με διεθνή εμπειρία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Comments are closed