Δωρεάν μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη μηχανική. Αιτήσεις μέχρι 4/9.

Photo  by  Matylda Czarnecka, flickr

Photo by Matylda Czarnecka, flickr

Δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο ‘Εφαρμοσμένη Μηχανική” οργανώνει και προκηρύσσει η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των σχολών του ΕΜΠ καθώς και απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών και σχολών θετικών επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η διάρθρωση του προγράμματος των Μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων κορμού και εξειδίκευσης. Προβλέπονται δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ μπορούν να κάνουν αίτηση, σε μια από τις συνεργαζόμενες σχολές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη με την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ και θα συνεκτιμηθούν: α) ο γενικός βαθμός διπλώματος, β) η γνώση ξένων γλωσσών, γ) συστατικές επιστολές και δ) τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

Προθεσμίες και δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη γραμματεία της ΣΕΜΦΕ μέχρι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (Γίνονται δεκτοί όσοι πρόκειται αποδεδειγμένα να αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου του 2015).
  • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Τεκμηρίωση μιας ξένης γλώσσας, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
  • Τυχόν συστατικές επιστολές.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Τηλ. 210-772 1304, -1295). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία της Σχολής (Τηλ. 210-772 4189).

Comments are closed