Δωρεάν μεταπτυχιακό στην υπολογιστική μηχανική στο ΕΜΠ Αιτήσεις μέχρι 30/6

Public Domain,http://en.wikipedia.org/, Uploaded by Franklin1981

Public Domain, http://en.wikipedia.org/, Uploaded by Franklin1981

Δωρεάν διεπιστημονικό – διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο “Υπολογιστική Μηχανική”, προκήρυξαν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Το πρόγραμμα, για το οποίο αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές -μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr- μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στην Αθήνα, ενώ δεκτοί θα γίνουν μέχρι 40 εισακτέοι.
Πρόκειται για πρόγραμμα που λειτουργεί από το 1998 και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.
Το πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ∆Ε). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες ροές, την Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών και την Υπολογιστική Μηχανική Στερεών.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν
Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ∆εκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται
Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλούν μέχρι 30/6 και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν την τρέχουσα βαθμολογία)
  • Συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλεί τουλάχιστον μία συστατική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr)

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος (σε μορφή .pdf) και την αίτηση κατάθεσης υποψηφιότητας (.doc)

Comments are closed