Εγκρίθηκε από την EUSAIR η ελληνική πρόταση για δημιουργία δικτύου «πράσινων» και «έξυπνων» λιμένων σε Αδριατική-Ιόνιο

Εγκρίθηκε από τη EUSAIR η ελληνική πρόταση για δημιουργία δικτύου «πράσινων» και «έξυπνων» λιμένων σε Αδριατική-Ιόνιο.

Ειδικότερα, το υπουργείο, συμμετέχοντας στη διαδικασία προσδιορισμού έργων μεγάλης εμβέλειας του Πυλώνα ΙΙ (Μεταφορές) της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) για την ενσωμάτωσή τους στα προγραμματικά κείμενα της περιόδου 2021 – 2027, πρόκρινε προς ένταξη την ελληνική πρόταση «ADRIATIC-IONIAN Green/Smart Port Hubs».

Στο πλαίσιο της θεματικής «Ανταγωνιστικές αδιάλειπτες διατροπικές συνδέσεις για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου», η προτεινόμενη από το ελληνικό υπουργείο δράση -που εγκρίθηκε από το σύνολο των εκπροσώπων των κρατών-μελών για τον Πυλώνα ΙΙ- έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα συνεκτικό δίκτυο «πράσινων» και «έξυπνων» λιμένων σε όλη τη λεκάνη της Αδριατικής, από την Ελλάδα έως την Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων που ανήκουν στους Διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της Μακροπεριφέρειας.

Η πρόταση, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία, την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μέσω της ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Παράλληλα, η πρόταση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας των νήσων μέσω της προώθησης φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων μέσω της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, καθώς και στη συμμετοχή των λιμένων σε δράσεις και παρεμβάσεις κυκλικής οικονομίας.

Comments are closed