ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύου

Εκδήλωση, με θέμα «Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύου» διοργάνωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) με στόχο την ενημέρωση των τεχνικών φορέων και χρηστών διανομής, σε θέματα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς του φυσικού αερίου.

Συμμετείχαν χρήστες διανομής, εσωτερικοί εγκαταστάτες – μηχανικοί, εκπρόσωποι τεχνικών συνδέσμων και επιμελητηρίων.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, στην ομιλία του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της εταιρείας έως το 2018, διάστημα κατά τα το οποίο πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 540 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα διανομής και κατασκευάστηκαν 2.323 χλμ. δικτύου. Υπογράμμισε δε, ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019- 2023, προβλέπεται η υλοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους 93,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου διανομής και την ανάπτυξη των υποδομών.

Όπως επεσήμανε, οι επενδύσεις έχουν σχεδιαστεί με τεχνικό – οικονομικά κριτήρια με σκοπό την οικονομική αποδοτικότητα προς όφελος της εταιρείας, των χρηστών διανομής και των καταναλωτών. Συμπλήρωσε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ χαρακτηρίζεται από οργάνωση, προγραμματισμό, καινοτομία, συνέπεια, γεγονός στο οποίο συνεισφέρει -όπως είπε- η άρτια οργανωτική δομή και η τεχνικά επαρκής στελέχωση της εταιρείας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται στον σεβασμό της νομοθεσίας, των αδειών και του ρυθμιστικού πλαισίου. Επίσης, κύριο μέλημα αποτελεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και η τήρηση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης στα δίκτυα διανομής, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στέλεχος του τμήματος Δικτύων Φυσικού Αερίου, Ν. Φονταράς, χαρακτήρισε το 2018 «έτος ορόσημο για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου», καθώς, όπως επισήμανε, 57 εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ και διαμορφώνουν την εικόνα της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς αερίου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη ρύθμιση της δραστηριότητας διανομής φυσικού αερίου και στην οργάνωση του διαχειριστή δικτύου διανομής και ανέλυσε τις αρμοδιότητες και τους κανόνες που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο.«Στόχος μας» κατέληξε «είναι το 2019 να συνεχισθεί η συνεργασία της ΡΑΕ με τους διαχειριστές και χρήστες για την ολοκλήρωση – τελειοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου».

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Α. Στάχταρη, ανέπτυξε τα θέματα που αφορούν στη συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο περί λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τονίζοντας τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της ίσης πρόσβασης πληροφοριών των χρηστών διανομής και των τελικών πελατών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που έλαβε και λαμβάνει η εταιρεία για την εναρμόνιση με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τέλος, επεσήμανε ότι η εταιρεία έχε καταστήσει διαύλους επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών σχετικά με την απόκλιση από τις Αρχές της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Ο διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων, Μ. Στεργιόπουλος παρουσίασε τον προγραμματισμό τροφοδότησης των περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, καθώς και τα στοιχεία ανάπτυξης δικτύου του επιχειρησιακού σχεδίου για την περίοδο 2019-2023. Επίσης, αναφέρθηκε στη διαδικασία σύνδεσης και τόνισε ότι οι επεκτάσεις του δικτύου διανομής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αιτήσεις σύνδεσης και βάση του κώδικα διανομής, ενώ παράλληλα παρουσίασε το πλαίσιο της τροφοδότησης των απομακρυσμένων περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Ο διευθυντής Πρόσβασης Δικτύου και Πληροφοριακών Συστημάτων, Π. Ρίζος, παρουσίασε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρήσης και την πρόσβαση στα δίκτυα διανομής για την παροχή των υπηρεσιών διανομής. Επίσης παρουσιάσθηκε η δομή και ο τρόπος επικοινωνίας του διαχειριστή με τους χρήστες διανομής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που έχει αναπτύξει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εστιάζοντας στη συνεχή πληροφόρηση και την αποδοτική παροχή υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Τελικών Πελατών φυσικού αερίου.

Ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ρυθμιστικών Υποθέσεων, Α. Λιόλιος, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, με κύριο άξονα την ασφάλεια και τακτική συντήρησή τους, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς, επισημαίνοντας τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία για την ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Τονίστηκε η απαίτηση τακτικής συντήρησης των συσκευών, καθώς και ο έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων κάθε 4 έτη, με ευθύνη του καταναλωτή σε συνεργασία με αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Παρουσιάστηκαν επιπλέον, ενδιαφέροντα στοιχεία και οφέλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Extranet, που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία για την ηλεκτρονική διαχείριση των φακέλων εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Comments are closed