Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις», όπως παρουσιάζει το money-tourism.gr.

Το νομοσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση, καθώς έχει εγκριθεί και από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα έχει πει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Στα 66 άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται πολλές και σημαντικές διατάξεις για τον Τουρισμό, που ρυθμίζουν σημαντικά προβλήματα. Πέραν της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για τις κολυμβητικές δεξαμενές, υπάρχουν διατάξεις για:

ΠΟΤΑ, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Γήπεδα γκολφ
Καταλύματα
Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό
Τουριστικές Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις
Ανέγερση κατασκηνώσεων σε ξενοδοχεία
Condo hotels
Αιγιαλό
Χορήγηση σήματος Glamping
Πισίνες
Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων
Κατάργηση καρτέλας ενημέρωσης πελάτη
Ναυλώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής από τουριστικά γραφεία
Άγρα πελατών και κατευθυνόμενες αγορές
Θεσμοθέτηση πρεσβευτή ελληνικού Τουρισμού
Δείτε παρακάτω τα σημεία που αφορούν στις ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 16
Εναρμόνιση του πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έγκριση μεταβολής των ορίων των Π.Ο.Τ.Α. προς το αντίστοιχο πλαίσιο των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ίδρυση της. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού επιτρέπονται, μετά την έκδοση του π.δ., μεταβολές της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα. η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μετά την έκδοση του π.δ. χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, μείωση ή αύξηση της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης και ββ. δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επέκτασης της Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές με την Π.Ο.Τ.Α. χρήσεις γης.

Δεν θεωρείται μεταβολή χρήσεως η αντικατάσταση μέρους της επιτρεπόμενης εντός Π.Ο.Τ.Α. συνολικής δυναμικότητας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».

Άρθρο 17
Μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

«δ. Η μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν κοινού αιτήματος του ήδη εγκριθέντος φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. και του προτεινόμενου νέου φορέα, μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού της καταλληλότητας και επιχειρηματικής επάρκειας του νέου φορέα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1209). Για την έγκριση της μεταβολής του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης υποβάλλονται προς την αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και ια του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορεί να χορηγείται προθεσμία μέχρι έξι (6) μήνες για τη μεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των εκτάσεων της Π.Ο.Τ.Α. στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση μεταβολής του Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο αρχικός Φορέας, καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του νέου Φορέα».

Άρθρο 18
Απόσπαση τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης αυτού/ών ως αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:

«ε. Ένα ή περισσότερα τμήματα ήδη εγκεκριμένης Π.Ο.Τ.Α., που έχει οριοθετηθεί και χαρακτηρισθεί με βάση τις διατάξεις και τις διαδικασίες της παραγράφου 3, μπορούν να αποσπώνται, να χαρακτηρίζονται και να οριοθετούνται ως νέα αυτοτελής Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και εφόσον τόσο στα αποσπώμενα όσο και στα απομένοντα τμήματα της αρχικώς χαρακτηρισθείσας και οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. απομένουν ενιαίες εκτάσεις με ελάχιστη επιφάνεια 800 στρεμμάτων.

Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα από το Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Ομάδων Β και Γ της υπ’ αριθμ. 339/13.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1209), καθώς και τα στοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νέου φορέα του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων Π.Ο.Τ.Α. Για την απόσπαση τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγμα ύστερα από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Εφόσον με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται διαφορετικός Φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. παρέχεται προθεσμία μέχρι έξι (6) μήνες για τη μεταβίβαση των εκτάσεων του αποσπώμενου τμήματος ή των αποσπώμενων τμημάτων στο νέο φορέα. Για τη διαπίστωση της μεταβίβασης των παραπάνω εκτάσεων στο νέο φορέα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Σε περίπτωση απόσπασης τμήματος ή τμημάτων οριοθετηθείσας Π.Ο.Τ.Α. και χαρακτηρισμού και οριοθέτησης αυτού/αυτών ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, τα δικαιώματα δε που απολαμβάνει ο Φορέας της αρχικής Π.Ο.Τ.Α., καθώς και οι υποχρεώσεις που τον βαρύνουν συνεχίζονται στο πρόσωπο του Φορέα της νέας αποσπώμενης Π.Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 19
Εναρμόνιση των χρήσεων εντός Π.Ο.Τ.Α. προς τις χρήσεις της κατηγορίας «τουρισμός- αναψυχή» του π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής

«Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ` 166), καθώς και οι νεότερες του άρθρου 5 του π.δ/τος 59/2018 (Α’ 114), εφόσον δεν είναι αντίθετες και δεν απενεργοποιούν την ισχύ των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 8 του από 23.2.1987 π.δ.».

Άρθρο 20
Εναρμόνιση των Π.Ο.Τ.Α. προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016

Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016».

β. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 καταργείται και η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αναριθμείται σε περίπτωση β.

Άρθρο 21

Εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδόμησης των Π.Ο.Τ.Α. προς την αντίστοιχη διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που η Π.Ο.Τ.Α. ή τμήμα Π.Ο.Τ.Α. πολεοδομείται, η πολεοδόμηση εγκρίνεται, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης και χαρακτηρισμού της παραγράφου 3, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, ύστερα από τη σύνταξη κοινού πρακτικού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, ύστερα από την υποβολή ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων».

Άρθρο 22
Εναρμόνιση των διατάξεων για τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Π.Ο.Τ.Α. προς τις αντίστοιχες των άλλων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων

Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο στην περίπτωση αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Π.Ο.Τ.Α. μπορούν να μετατοπίζονται κατά το σχήμα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση της Π.Ο.Τ.Α. και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για τη εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις μετατοπιζόμενες οδούς. Τα εντός των ορίων της ΠΟΤΑ τμήματα των οδών αυτών, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α.. Για την ιδιοκτησιακή ενσωμάτωση των καταργούμενων οδών στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. τηρείται η διαδικασία των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4377 της 13/16 Αυγ. 1929 «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.Δ. περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», η δε τιμή μονάδας για την περίπτωση αυτή καθορίζεται κατά τις περί απαλλοτριώσεων διατάξεις».

Άρθρο 23
Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Π.Ο.Α.Π.Δ. για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους

Στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ ως εξής: «δδ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ’ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 80.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος ΣΜΠΕ και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 25

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 31 του ν.2160/93.»

Άρθρο 26

Μετά την παράγραφο 4α του άρθρου 34 του ν.2160/93 (Α΄118) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Μετά την υπουργική απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και εφόσον η εγκεκριμένη χωροθέτηση του καταφυγίου διατηρείται, ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 31 του ν.2160/93 για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών».

Άρθρο 27

Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2160/93 (Α΄118) προστίθεται το εξής εδάφιο:

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ, και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΤΑΙΠΕΔ.

Άρθρο 28
Ρύθμιση για προβλήτες ενώπιον τουριστικών εγκαταστάσεων

Στο άρθρο 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων της παραγράφου 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των 30 μέτρων, αλλά πάντως μικρότερο των 80 μέτρων, ώστε να φθάνουν έως 1,5 μέτρα βάθος στο σημείο απόληξής τους».

Άρθρο 29

Ρύθμιση για τον καθορισμό αιγιαλού σε τουριστικούς λιμένες με εσωτερική λιμενολεκάνη

Η παράγραφος 10.4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 4179/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωσης προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2160/93, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής υδάτινη έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο επανακαθορισμός του αιγιαλού δεν γίνεται περιμετρικά της διανοιχθείσας λιμενολεκάνης αλλά κατά μήκος τεχνικού έργου γεφύρωσης ή ζεύξης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30
Εισαγωγή ρύθμισης για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις

Οδικά δίκτυα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα τουλάχιστον 50 στρεμμάτων και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούμενες άδειες δόμησης και οι λοιπές προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης, η δε υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι διατάξεις περί προστασίας αιγιαλού και παραλίας.
Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, και εφόσον φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ.) πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Η ενοποίηση του ακινήτου μπορεί να υλοποιείται και με υπέργεια ή και υπόγεια ζεύξη εφαρμοζόμενης αναλογικά της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012.
Άρθρο 31
Ενιαίο της έκτασης και τη διατήρηση της αρτιότητας σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές), εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις

Δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες δασικές εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, που τέμνουν, διαχωρίζουν ή εμπεριέχονται σε ιδιωτικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δεν διακόπτουν το ενιαίο της έκτασης και προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητά του, μόνο εφόσον συμπεριλαμβάνονται στη συνολική δασικού χαρακτήρα έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης. Οι εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, παρά μόνο εάν και κατά το μέτρο που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014. (Α’ 159). Η συνολική έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων.
Ιδιωτικά δάση και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, που τέμνουν, διαχωρίζουν ή εμπεριέχονται σε ιδιωτικές εκτάσεις που είτε ανήκουν στην κυριότητα του φορέα που υλοποιεί την επένδυση είτε τις διαχειρίζεται κατόπιν νομίμου δικαιώματος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί έγκριση επέμβασης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δεν διακόπτουν το ενιαίο της έκτασης και προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητά του. Οι εκτάσεις αυτές δεν συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση του γηπέδου, παρά μόνο εάν και κατά το μέτρο που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014. Η συνολική έκταση που δεσμεύεται για την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων.
Άρθρο 32
Ανέγερση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση α) ότι έχουν αδειοδοτηθεί επί μέρους σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμούς δόμησης β) το ελάχιστο εμβαδόν του ενοποιημένου γηπέδου είναι μεγαλύτερο από 18 στρέμματα, γ) το ένα τουλάχιστον από τα επί μέρους γήπεδα να έχει πρόσωπο σε δρόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 33
Εναρμόνιση της διάταξης για τις επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό τη δημιουργία γηπέδων γκολφ προς τις επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών – υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η δημιουργία γηπέδων γκολφ. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου».

Στο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τα γήπεδα γκολφ, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05 εφαρμοζόμενος επί του 10% της συνολικής δεσμευόμενης για την επένδυση έκτασης δασικού χαρακτήρα».

Άρθρο 34
Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων

Στο άρθρο 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Στην περίπτωση των επιτρεπτών επεμβάσεων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου αντάλλαγμα χρήσης για επιτρεπτές επεμβάσεις υπολογίζεται επί της συνολικής εντός της επένδυσης έκτασης δασικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή δεσμεύεται συνολικά υπέρ του δικαιούχου, η υποχρέωση όμως δάσωσης, αναδάσωσης ή εκτέλεσης δασοτεχνικών εργασιών βάσει των προβλέψεων του νόμου υπολογίζεται για έκταση ίση με εκείνη, η οποία καταλαμβάνεται από τις εγκρινόμενες επεμβάσεις εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού ποσοστού της συνολικής δεσμευόμενης έκτασης δασικού χαρακτήρα».

Άρθρο 35
Μεταβατική ρύθμιση για την ολοκλήρωση αιτημάτων απευθείας εξαγοράς τμημάτων παλαιού αιγιαλού που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 με βάση τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων

Τμήματα παλαιού αιγιαλού, για τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 (Α’65) αιτήματα απευθείας εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), όπως ισχύουν, με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί μέχρι τις 24-4-2019, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και τα αιτήματα απευθείας εξαγοράς εξετάζονται και ολοκληρώνονται με βάσει τις οικείες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

Άρθρο 36
Υπαγωγή γηπέδων γκολφ 9 οπών σε κίνητρα αναπτυξιακής νομοθεσίας

Η επενδυτική δαπάνη για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ 9 οπών επιτρέπεται να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για επενδυτικά σχέδια δημιουργίας γκολφ 18 οπών που έχουν ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικείμενου λόγω μείωσης της δυναμικότητας.

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις διηρημένων ιδιοκτησιών στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Στο άρθρο 18 του ν. 4276/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 63 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής:

«11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση τμημάτων, και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

12. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση διηρημένες ιδιοκτησίες του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας προσμετρώνται στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας. Τα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση δωμάτια και διαμερίσματα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας με τη μορφή που έχουν (ως δωμάτια ή διαμερίσματα) και με την εγκεκριμένη δυναμικότητα. Η χρήση με τη μορφή αυτή μπορεί να συνεχιστεί με συμβατικούς όρους και μετά τη μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση σε τρίτους μέσω του φορέα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας».

Άρθρο 38

Προϋποθέσεις μεταβιβάσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων διηρημένων ιδιοκτησιών στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού είναι δυνατή μόνο μετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής και β) την έκδοση της οικοδομικής άδειας της τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης. Η λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος γνωστοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόμενες σταδιακά στη δυναμικότητα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις εκδιδόμενες οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις.»

Comments are closed