Εκτός στόχων ανακύκλωσης η Ελλάδα και άλλες 13 χώρες, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Πηγή φωτογραφίας: www.jisc.ac.uk

H Ελλάδα κινδυνεύει να μην επιτύχει τους περισσότερους στόχους της ΕΕ για τη διαχείριση και την ανακύκλωση αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έκθεση επισημαίνει πως οι νομικές υποχρεώσεις για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (κυρίως τα απόβλητα από νοικοκυριά) καθορίζονται από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και περιλαμβάνουν τον στόχο ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποιήσης του 50% αυτών. Η οδηγία, μάλιστα, αναθεωρήθηκε πρόσφατα, ώστε να συμπεριληφθούν νέοι και πιο φιλόδοξοι στόχοι: 55% έως το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% 2035, ενώ εισήχθη επίσης ένα σύστημα εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών -μελών προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτών των στόχων τρία χρόνια πριν από τις αντίστοιχες προθεσμίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπιστώνει στην πρώτη έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης ότι 14 κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία) κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο ανακύκλωσης του 50% των αστικών αποβλήτων για το 2020.

Όπως σημειώνεται, οι επιδόσεις των κρατών-μελών διαφέρουν σημαντικά, με πάνω από το ήμισυ των χωρών να αναφέρουν ότι έχουν επιτύχει τον στόχο για το 2020 ήδη κατά την περίοδο 2013- 2015 και κάποιες να επιτυγχάνουν ποσοστά ακόμη και άνω του 90%. Ωστόσο, σημειώνεται πως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Σλοβακία και η Σουηδία εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το 60%.

Comments are closed