Ενεργειακοί επιθεωρητές: Τι αλλάζει στην επιβολή κυρώσεων με νέα τροπολογία

Με διάταξη που κατατέθηκε με νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αλλάζει πλέον ο τρόπος υπολογισμού των κυρώσεων που επιβάλλονται στους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο άρθρο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για μια ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του v. 4409/2016 (Α’ 136) για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου.

Επιπλέον, η παρ. 4 σχετικά με το κριτήριο του ύψους της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή καταργείται, καθώς με την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 11 δρομολογείται ο καθορισμός ενιαίας μεθοδολογίας υπολογισμού των σχετικών κυρώσεων στους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Στην προτεινόμενη διάταξη: “Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Τροποποίηση του άρθρου 56 του v. 4409/2016”,  η παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) καταργείται και η παρ. 11 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η μεθοδολογία υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο 56 του ν. 4409/2016, με τη νέα διάταξη αναμένεται να τροποποιηθεί ως εξής:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 56
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής:

α) αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης ή/και Κλιματισμού,

β) υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,

γ) παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,

δ) προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος,

ε) εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,

στ) συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,

ζ) παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγούνται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45).

2. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, τις αποκλίσεις των ενεργειακών καταναλώσεων ή της ενεργειακής κατηγορίας που υπολογίζονται, τα ανακριβή ή αναληθή δηλωθέντα στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων ανάκλησης, τη μη τήρηση των ασυμβιβάστων, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής:

αα) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,

ββ) αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και

γγ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

3. Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων ββ’και γγ’.

4. Για τον προσδιορισμό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της συνολικής αμοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) 

5. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

6. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

7. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη.

8. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

9. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.

10. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ και Γ’ Τάξης, στους οποίους υποβάλλονται κυρώσεις, υποβιβάζονται σε κατώτερη Τάξη, εφόσον, μετά την αυτοδίκαιη ακύρωση των Πιστοποιητικών Ενεργειακών Απόδοσης ή των εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στην αντίστοιχη Τάξη Β’ ή Γ’ του άρθρου 52.

11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ  ΩΣ ΕΞΗΣ: Η μεθοδολογία υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Comments are closed