Ενεργοποίηση του προγράμματος Horizon Europe

Έχοντας την εμπειρία του προγράμματος Ορίζοντας 2020, η ΕΕ ενεργοποιεί με το νέο έτος το Horizon Europe, το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία, με διάρκεια από το 2021 μέχρι το 2027 και με προτεινόμενο προϋπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 100 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, το Horizon Europe –διάδοχος του Horizon 2020- έχει ως κύριους στόχους:

-την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)

-την τόνωση της ικανότητας καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην Ευρώπη

-την ανταπόκριση στις προτεραιότητες των πολιτών και τη διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου και των αξιών μας

Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, το Horizon Europe έρχεται να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία και κινητικότητα, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές, να προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα και να προβάλλει την πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα 2020 και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ορισμένο ως ΕΣΕ για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ από το 1998, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:

Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.

Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για νομικά και οικονομικά θέματα.

Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Comments are closed