Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Οι δικαιούχοι και τα ποσά της επιδότησης

Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται έως και την Τετάρτη 16/11/22 το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», που αφορά σε άτομα ηλικίας από 18 έως 39 ετών που επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Το πρόγραμμα που θα «τρέξει» τον Δεκέμβριο, προβλέπει επιδοτήσεις μέχρι 90% για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για εργασίες ανακαίνισης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα 18 έως 39 ετών, δηλαδή άτομα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία θα είναι συγκριτική, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κριτήρια όπως είναι το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, οι βαθμοημέρες, η ενεργειακή κλάση, η παλαιότητα κατασκευής και άλλα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία φέρουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας.

Συγκεκριμένα, η συνολική βαθμολογία θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς TAXISnet. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης, πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει γίνει η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ενώ κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει μεταγενέστερη δήλωση μόνο σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου έως 7 τμ.

Δικαιολογητικά

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το έτος 2021, η τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμοτήτων στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) και η δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυριών και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).

Για την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση χαρακτηριστεί ως «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί και η έκδοση και η ηλεκτρονική υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Για την υποβολή αίτησης πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, μέσω σχετικής διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, μετά από συγκατάθεση και εντολή του χρήστη.

Σε αιτήσεις για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτοί οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και εξετάζονται από το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, ο φορέας πραγματοποιεί έλεγχο των δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πινάκων κατάταξης επιλέξιμων / επιλαχουσών / απορριπτέων αιτήσεων, καθώς και της απόφασης υπαγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ορθά συμπληρωμένα.

Εάν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, για την πιστοποίηση των εισοδημάτων εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα: α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του β) φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης. Ομοίως, για κάθε επιλέξιμη κατοικία του συγκεκριμένου προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία μόνον αίτηση. Σημειώνεται ότι κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον πρόγραμμα.

Μπορείτε να δείτε την προδημοσίευση του οδηγού ΕΔΩ.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια σας επί του κειμένου, στο email: diavouleusi.exoikonomo-neon@prv.ypeka.gr

Comments are closed