Εξοικονομώ: αλλαγές στην κλήρωση ενεργειακών επιθεωρητών

Τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε η απόφαση του ΤΕΕ με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες της κλήρωσης των ενεργειακών επιθεωρητών για την έκδοση του Β’ ΠΕΑ στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ “ και της ενημέρωσης που ακολούθησε για τη σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) και στη διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ και ορισμού Ενεργειακού Επιθεωρητή για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», το ΤΕΕ με νέα του απόφαση τροποποίησε εκ νέου την όλη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του, το ΤΕΕ διορθώνει ζητήματα που αφορούν κυρίως τα εξής:

 • αύξηση πλήθους απορρίψεων ορισμών από τους ενεργειακούς επιθεωρητές,
 • αλλαγή της διαδικασίας καταχώρησης του Β’ ΠΕΑ και των ελέγχων επίτευξης του ενεργειακού στόχου,
 • αλλαγές που αφορούν στο τί έπεται της μη επίτευξης του ενεργειακού στόχου κλπ

Ολόκληρη η απόφαση με τα σημεία που μεταβάλλονται, έχει ως εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 736/1- 2-2023-§2.1.7) της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις :
  1. Του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α/14.12.1926), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
  2. Του Π.Δ. 12/2020 «Οργανισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» ΦΕΚ 17/Α/31.1.2020),
 2. την υπ’  Αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/2-11-2021 (ΦΕΚ 5124Β) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,
 3. την με αρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (ΦΕΚ 5778 Β) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. την σύσταση Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ), το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε εν ενεργεία Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ενδιαφέρομαι για Θερμομόνωση – Ενδιαφέρομαι για Θερμομόνωση

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Αριθμό Μητρώου Επιθεωρητή
 3. Επαγγελματική έδρα:
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να διενεργήσει για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες μπορεί να δηλώσει κατά μέγιστο αριθμό τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες χωρίς κάποιο γεωγραφικό περιορισμό.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:
  1. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  2. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
  3. Η συμμετοχή του ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του μητρώου.
  4. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
  5. αποδέχεται και εξουσιοδοτεί το ΤΕΕ, να αντλήσει στοιχεία από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ταυτοποίηση των στοιχείων που δηλώνει στην αίτηση του.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την επιβεβαίωση των δηλούμενων στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο:

 1. στην Τάξη που διαθέτει,
 2. στις περιφερειακή/ές ενότητα/ες που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διενεργήσει επιθεωρήσεις.

Β. Η διαδικασία ορισμού του Β’ Ενεργειακού Επιθεωρητή για τις ανάγκες του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα είναι η ακόλουθη:

 1. Ο Ωφελούμενος υποβάλει σχετικό αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων σύμφωνα με το κεφ. 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος.
 2. Το ΤΕΕ ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω του Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ), διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για τον καθορισμό του Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνοντας υπόψη την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης που πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον άρθρο 52 του ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136). Ειδικότερα:
  1. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση Β’ ΠΕΑ, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικό Ενεργειακό Επιθεωρητή σε σχέση με αυτόν που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7.3 του οδηγού του Προγράμματος.
  2. Η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση από το σύστημα, με βασικό κριτήριο την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές οι οποίοι κατά την εγγραφή τους Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για Περιφερειακές Ενότητες εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχει, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  3. Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά έργο σε νησιωτική περιοχή, αρχικά κληρώνεται Ενεργειακός Επιθεωρητής ο οποίος κατά την εγγραφή του Ειδικό Μητρώο Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για διενέργεια επιθεωρήσεων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής με έδρα εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Ενεργειακός Επιθεωρητής από ηπειρωτική περιοχή με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη νησιωτική περιοχή, εντός ή εκτός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βρίσκεται το έργο.
  4. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των Ενεργειακών Επιθεωρητών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τάξη Επιθεωρητή, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, για την διενέργεια της επιθεώρησης.
 3. Το ΤΕΕ, ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που κληρώθηκε σχετικά με το έργο παρέχοντας του τα απαραίτητα δεδομένα (διεύθυνση ακινήτου, στοιχεία επικοινωνίας Ωφελούμενου και Συμβούλου έργου). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ για την αποδοχή ή μη του ορισμού του. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται από το ΤΕΕ.
  Ο κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής έχει δικαίωμα να απορρίψει τον ορισμό του ή να μην τον αποδεχθεί εγκαίρως μέχρι πέντε (5) δέκα (10) φορές, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Πέραν αυτών διαγράφεται από το ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ.
  Η απόρριψη ορισμού μπορεί να γίνει αιτιολογημένα όταν:
  1. υπάρχουν θέματα ασυμβίβαστου στη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης,
  2. συντρέχουν λόγοι υγείας κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης,
  3. σε περιπτώσεις κληρώσεων όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και η επιλογή γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και σε περιπτώσεις νήσων.
   Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, λόγω απόστασης από το έργο εφόσον αυτό βρίσκεται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, δεν θεωρείται αιτιολογημένη και προσμετράται για τη διαγραφή του από το Μητρώο.
 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής εφόσον αποδεχθεί τον ορισμό του ενημερώνει τον ωφελούμενο και τον Σύμβουλο του έργου για τη διενέργεια του ελέγχου και ο οποίος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία του Ωφελούμενου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση νήσων (εξαιρουμένων της Κρήτης, Εύβοιας, Λευκάδας) από την ημέρα αποδοχής της κλήρωσης. Κατά την αυτοψία ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136), για την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ελέγχει τα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος καθώς και τα λοιπά παραστατικά για την ποσοτική επιβεβαίωση τους.
 5. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μετά την διενέργεια της αυτοψίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών εκδίδει το Β’ ΠΕΑ και το καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Επιπλέον συμπληρώνει ηλεκτρονικά το έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων. Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Οδηγού του προγράμματος, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών μετά την διενέργεια της αυτοψίας, εντός δέκα πέντε (15) ή είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση νήσων (εξαιρουμένων της Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας) από την ημερομηνία αποδοχής της κλήρωσης.
 6. Ο Ωφελούμενος/Σύμβουλος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος Εξοικονομώ τα στοιχεία του ΠΕΑ που εκδόθηκε και πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ εφαρμογή της ενότητας 7.3 και έλεγχος επιβεβαίωσης του ΕΕ που εξέδωσε το ΠΕΑ.
 7. Μετά την επιβεβαίωση επίτευξης των ανωτέρω στόχων, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αποκτά δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα καταγραφής παρεμβάσεων και μπορεί να προβεί σε συμπλήρωσή/διόρθωσή τους σύμφωνα με το ΠΕΑ που εξέδωσε, καθώς και σε ανάρτηση δικαιολογητικών. Επιπλέον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία του εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων (παράρτημα VI του οδηγού του προγράμματος). Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρούνται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Οδηγού του προγράμματος, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών.
 8. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αίτηση επιστρέφει στον ωφελούμενο για αποδοχή της καταγραφής των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Σε περίπτωση απόρριψης της καταγραφής του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τον ωφελούμενο, η αίτηση επιστρέφει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή και την προηγούμενη κατάσταση, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.
 9. Στην περίπτωση που κατά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο επίτευξης του ενεργειακού στόχου που έχει τεθεί κατά την φάση υποβολής της αίτησης διαπιστωθεί ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμησης ενέργειας είναι μικρότερη από εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την αρχικά εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ (γεγονός που οδηγεί σε απένταξη της αίτησης) το ΠΕΑ δεν θα γίνεται αποδεκτό από το Πληροφοριακό και ο Ωφελούμενος οφείλει να προβεί σε πρόσθετες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ωφελούμενος δύναται είτε να αναθέσει την έκδοση του Β’ ΠΕΑ στον Ενεργειακό Επιθεωρητή που κληρώθηκε από το πληροφοριακό για τον αρχικό έλεγχο είτε να ζητήσει εκ νέου κλήρωση από το ΤΕΕτο έργο δεν θεωρείται υλοποιημένο και η αίτηση μεταβαίνει στην αρχική κατάσταση για εκ νέου εντολή κλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ωφελούμενος διατηρεί το δικαίωμα για επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. στο Β’ ΠΕΑ που έχει εκδοθεί τα σενάρια αναβάθμισης που προτείνονται οφείλουν να επιτυγχάνουν τον ελάχιστο στόχο που έχει προβλεφθεί,
  2. στην διαδικασία της εκ νέου κλήρωσης ο ΕΕ που εξέδωσε το Β’ ΠΕΑ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής,
  3. το νέο ΠΕΑ που θα εκδοθεί θα λαμβάνεται πλέον ως Β’ ΠΕΑ του έργου.
 10. Η καταβολή της αμοιβής (περιλαμβάνει και τυχόν έξοδα μετακίνησης του ενεργειακού επιθεωρητή) πραγματοποιείται από τον Ωφελούμενο σε επαγγελματικό λογαριασμό του Ενεργειακού Επιθεωρητή, εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης και την έκδοση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.
  Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δικαιούται να μην υποβάλει παραδώσει το ΠΕΑ στον Ωφελούμενο μέχρι την καταβολή της αμοιβής του από τον Ωφελούμενο.
  Κλήρωση για διενέργεια επανελέγχου και επανέκδοσης Β’ ΠΕΑ μετά από αίτημα Ωφελούμενου διενεργείται εφόσον έχει βεβαιωθεί η αποπληρωμή του Β’ ΠΕΑ.

Γ. την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα εξετάζει θέματα που θα προκύπτουν από την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τον ορισμό των μελών, την διάρκεια της θητείας και την αποζημίωση των μελών της επιτροπής.

Comments are closed