Επαναπροκήρυξη ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ, nΖΕΒ

Μετά τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», καθώς αυτή απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφορών, το ΥΠΕΝ με απόφασή του την προκηρύσσει εκ νέου.

Συγκεκριμένα, δόθηκε στη δημοσιότητα η επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Ως αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται η μελέτη για:

τον επανακαθορισμό και τη συμπλήρωση των «βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων» και

την αναθεώρηση του καθορισμού των χαρακτηριστικών των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»

το σχεδιασμό μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος,

το σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΣΕΚ,

την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δηλαδή τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ.

Το έργο αφορά σε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση συνέργεια.

Συγκεκριμένα, ζητείται:

ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας και η διατύπωση των παραδοχών με κατάλληλη τεκμηρίωση για την επιλογή τυπικού κτιρίου για κάθε μία από τις χρήσεις:

κατοικίας και ειδικότερα μονοκατοικίες, πολυκατοικίες,

προσωρινής διαμονής και ειδικότερα ξενοδοχεία

εκπαίδευσης και ειδικότερα νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστήρια

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά), κέντρα υγείας

σωφρονισμού και ειδικότερα κρατητήρια, φυλακές

εμπορίου και ειδικότερα καταστήματα

συνάθροισης κοινού και ειδικότερα κλειστά γυμναστήρια, κλειστά κολυμβητήρια, εστιατόρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων γραφείων

η επιλογή των τυπικών κτιρίων των ανωτέρω χρήσεων και αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους και ο προσδιορισμός των ετήσιων στοιχείων λειτουργίας τους

ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – κτιριακών μονάδων (νέων και υφιστάμενων), και στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας (δομικών στοιχείων κατά την έννοια της Οδηγίας) δηλαδή τεχνικών συστημάτων κτιρίου ή δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας,

η σύγκριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων των υπολογισμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που είναι σε ισχύ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ) και

ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των ΚΣΜΚΕ – λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες – περιλαμβανομένου του αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας κατ’ έτος (kWh/m2/a),

η σύνταξη έκθεσης με όλα τα εισερχόμενα δεδομένα και υπολογισμούς, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 244/2012.

Δείτε τη Διακήρυξη και την Προκήρυξη ΕΔΩ.

Comments are closed