Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ στο ΥΠΕΣ για τη μοριοδότηση των integrated masters

Το ζήτημα της μοριοδότησης των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters), που κατέχουν τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.), επαναφέρει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός.

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Επιμελητηρίου τονίζει μεταξύ άλλων ότι, η ερμηνεία της εγκυκλίου – δυνάμει της οποίας οι κάτοχοι integrated master και Μ.Δ.Ε δύνανται να λάβουν μέχρι 200 μόρια, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους χωρίς integrated master που δύνανται να λάβουν έως 250 για το σύνολο των Μ.Δ.Ε που κατέχουν – λειτουργεί «τιμωρητικά» για τους πρώτους, καθώς απαξιώνει τις σπουδές που πραγματοποιηθήκαν μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών τους, περιορίζοντας σημαντικά την μοριοδότηση των σπουδών αυτών, θίγει τα δικαιώματα των μελών με Μ.Δ.Ε και οδηγεί σε άνιση και δυσμενή μεταχείρισή τους σε σχέση με τους λοιπούς συναδέλφους τους που κατέχουν Μ.Δ.Ε.

Ως εκ τούτου, ο κ. Στασινός ζητάει με την επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου και την έκδοση νέας, η οποία θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των Μηχανικών και την ανεμπόδιστη υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου ΤΕΕ αναφέρει:

«Σε συνέχεια της από 24.11.2021 επιστολής μας και την έκδοση της σχετικής από 15/2/2022 με Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 /2750/οικ.2351 εγκυκλίου του Υπουργείου σας, απευθυνόμαστε εκ νέου σε εσάς, για το ζήτημα της μοριοδότησης των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters), που κατέχουν τα μέλη μας, κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.).

Ειδικότερα θέλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας με το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου η οποία ερμηνεύει λανθασμένα τη διάταξη του αρ. 85 του Υ.Κ, υποστηρίζοντας πως ο μέγιστος αριθμός μορίων που δύναται να λάβει υποψήφιος με integrated master, από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κατά τη διαδικασία μοριοδότησης είναι 200 μόρια (βλ. παράδειγμα 2 της εγκυκλίου). Ειδικότερα, η περ. α της παρ. 3 του αρ. 85 του Υ.Κ ορίζει τα εξής: «α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα μοριδοτούνται ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια, αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια, αγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. με 200 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485 2017 (Α’ 114), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (I) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια».

Κατά την άποψη μας από την ανωτέρω διατύπωση σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει το πλαφόν των 200 μορίων για τους κατόχους integrated master που εισάγει η από 15/2/22 εγκύκλιος, ούτε και η μοριοδότηση με μόλις 50 μόρια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του πτυχίου του διπλωματούχου Μηχανικού. Αντίθετα, προκύπτει με σαφήνεια η βούληση του νομοθέτη να μοριοδοτείται ξεχωριστά με 150 μόρια το integrated master, ανεξάρτητα από την κατοχή άλλου, συναφούς ή μη, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και το οποίο λαμβάνει τη μοριοδότηση που προβλέπεται στην ανωτέρω διάταξη, ήτοι 200 ή 70 μόρια ανάλογα με την ύπαρξη συνάφειας ή μη.

Η ερμηνεία της εγκυκλίου δυνάμει της οποίας οι κάτοχοι integrated master και Μ.Δ.Ε δύνανται να λάβουν μέχρι 200 μόρια, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους χωρίς integrated master που δύνανται να λάβουν έως 250 για το σύνολο των Μ.Δ.Ε που κατέχουν, λειτουργεί «τιμωρητικά» για τους πρώτους, καθώς απαξιώνει τις σπουδές που πραγματοποιηθήκαν μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών τους, περιορίζοντας σημαντικά την μοριοδότηση των σπουδών αυτών, θίγει τα δικαιώματα των μελών μας με Μ.Δ.Ε και οδηγεί σε άνιση και δυσμενή μεταχείρισή τους σε σχέση με τους λοιπούς συναδέλφους τους που κατέχουν Μ.Δ.Ε.

Επίσης η εν λόγω εγκύκλιος, επικαλούμενη τη σχετική υπ.αρ.226/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, διευκρινίζει ότι η μοριοδότηση των ενσωματωμένων στο βασικό τίτλο σπουδών μεταπτυχιακών τίτλων, αφορά μόνο τους αδιάσπαστους τίτλους σπουδών της ημεδαπής και όχι εκείνους της αλλοδαπής. Το ανωτέρω ζήτημα θεωρούμε ότι χρήζει νομοθετικής παρέμβασης, η οποία θα το ρυθμίσει κατά τρόπο οριστικό και δίκαιο.

Ενόψει των ανωτέρω σας καλούμε να προβείτε στην ανάκληση της από 15/2/2022 με Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 /2750/οικ.2351 εγκυκλίου και στην έκδοση νέας η οποία θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των μελών μας και την ανεμπόδιστη υπηρεσιακή τους εξέλιξη».

 

Comments are closed