Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις δυνατότητες χρηματοδότησης προτάσεων που δεν έτυχαν ένταξης

Στην υποβολή προτάσεων προς τον αν. Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη, προχώρησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αξιοποίηση έργων και  ερευνητικών σχεδίων που δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθούν προς χρηματοδότηση,  λόγω του υψηλού ανταγωνισμού και παρά την υψηλή τους βαθμολογία.

Στη σχετική επιστολή, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, επισημαίνει πως το Τμήμα, δια της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας, μελέτησε τρόπους καλύτερης αξιοποίησης της συμμετοχής της ελληνικής επιχειρηματικής και ακαδημαικής κοινότητας στο πρόγραμμα H2020 της Ε.Ε. σε συνδυασμό με τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων που διατίθενται στη χώρα μας .

Ολόκληρη η επιστολή προς τον κ. Φωτάκη, έχει ως εξής:

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), δια της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας, μελέτησε τρόπους καλύτερης αξιοποίησης της συμμετοχής της ελληνικής επιχειρηματικής και ακαδημαικής κοινότητας στο πρόγραμμα H2020 της Ε.Ε. σε συνδυασμό με τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων που διατίθενται στη χώρα μας (ΕΣΠΑ 2014-2020) και σας παραθέτουμε τις απόψεις μας. Ειδικώτερα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι :

  • Η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα προγράμματα-πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρκετά ισχυρή και έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση σημαντικών ποσών για την έρευνα, την καινοτομία και τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεων εργασίας. Η περαιτέρω ενίσχυσή της, μπορεί να αυξήσει τις εισροές κονδυλίων για τη χώρα μας καθώς και την επέκταση της δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητών.
  • Αρκετές από τις προτάσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν πολύ υψηλή βαθμολογία αλλά τελικά, λόγω του ύψιστου ανταγωνισμού, δεν χρηματοδοτούνται. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα θεσμοθέτησε το Seal of Excellence (Σφραγίδα Αριστείας) για τα προγράμματα SME Instrument (προτάσεις που βαθμολογούνται με 13/15 και άνω και δεν τυγχάνουν χρηματοδότησης) και Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Individual Fellowships (προτάσεις που βαθμολογούνται με 85% και άνω και δεν τυγχάνουν χρηματοδότησης).
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις συνέργειες H2020 και Διαρθρωτικών Ταμείων και ήδη αρκετές χώρες (πχ Σλοβενία, Ιταλία) προωθούν τη χρηματοδότηση έργων με Seal of Excellence από τα Διαρθωτικά Ταμεία.
  • Υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες προκήρυξης και υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν στην έρευνα και καινοτομία, με αποτέλεσμα η σχετική απορρόφηση να υστερεί σε σχέση με άλλα έργα του ΕΣΠΑ, ενώ η απορρόφηση στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
  • Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει από το 2017 την πρόθεση χρηματοδότησης έργων του SME Instrument που λαμβάνουν τη Σφραγίδα Αριστείας και προτείνει τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας & Οικονομίας και Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην υλοποίηση προγραμμάτων προκειμένου να χρηματοδοτούνται ελληνικές προτάσεις Έρευνας και Καινοτομίας (H2020) οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία, αλλά λόγω του περιορισμού των κονδυλίων δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Η πρωτοβουλία αυτή, εναρμονίζεται πλήρως με την κατεύθυνση της ΕΕ για συνέργειες μεταξύ Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διαρθρωτικών Ταμείων και αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την υποβολή περισσότερων και ποιοτικά ανώτερου περιεχομένου προτάσεων από Έλληνες ερευνητές και καινοτόμες επιχειρήσεις, με άμεσο όφελος την αύξηση των κονδυλίων που εισρέουν στην Ελλάδα για τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Ειδικότερα προτείνουμε:

  1. Την άμεση ενεργοποίηση της δράσης Seal of Excellence της Ε.Ε. που προβλέπονταν στον «Οδηγό Επιχειρηματικότητας» (έκδοση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) για το α’ εξάμηνο του 2017 για τα έργα του προγράμματος SME Instrument.
  2. Την επέκταση της συγκεκριμένης Δράσης προκειμένου να περιλαμβάνει και τα έργα που λαμβάνουν: α) Το Seal of Excellence για προτάσεις MSCA Individual Fellowship με ωφελούμενους τις ελληνικές επιχειρήσεις ή ακαδημαικούς/ ερευνητικούς  φορείς. β) Πολύ υψηλή βαθμολογία στα προγράμματα του European Research Council με ωφελούμενους  τις ελληνικές επιχειρήσεις ή ακαδημαικούς/ ερευνητικούς  φορείς.Όλες οι ανωτέρω δράσεις, αφορούν έργα που χαρακτηρίζονται ως Mono-beneficiary, δηλαδή χρηματοδότηση αμιγώς ελληνικών δράσεων που υποβάλονται από ΜΜΕ (πρόταση 1) ή και από ερευνητικά/ ακαδημαϊκά ιδρύματα (πρόταση 2α,2β).
  1. Να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής συμμετοχής σε έργα του προγράμματος H2020 στα οποία προβλέπεται διεθνής συνεργασία (multi-beneficiary). Σε αυτά η Ελλάδα θα μπορούσε να δηλώσει ότι, εφόσον η βαθμολογία αξιολόγησης που λαμβάνουν είναι πολύ υψηλή, αλλά όχι αρκετή για να τύχουν χρηματοδότησης από το H2020 (π.χ. 14/15 και άνω),  χρηματοδοτεί την ελληνική συμμετοχή υπό την προϋπόθεση ότι οι λοιποί εταίροι θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της δικής τους συμμετοχής.

Πιστεύουμε ότι, η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεών μας θα επιφέρει διπλό όφελος, καθώς αφενός θα χρηματοδοτήσει άμεσα και χωρίς μεγάλο χρόνο προετοιμασίας μια σειρά ώριμων ερευνητικών και καινοτομικών έργων και αφετέρου θα ενθαρρύνει τους ερευνητές και τις καινοτόμες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στις αντίστοιχες προσκλήσεις του H2020 ακόμη περισσότερες προτάσεις, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας και τις χρηματοδοτικές ροές απ’ ευθείας από το πρόγραμμα H2020 προς τη χώρα μας.

Μετά τα προεκτεθέντα, παρακαλούμε για τις απόψεις του Υπουργείου σας επί των παραπάνω προτάσεων μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνισή ή πληροφορία επ’ αυτών.

Comments are closed