Στις 8 Δεκεμβρίου η ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις δημόσιες συμβάσεις

Η ημερίδα για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με θέμα «ο Νόμος 4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4782/21» που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων, θα πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη αναβολή, στις 8 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ και με παράλληλη προβολή στο Youtube, σε links που θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ http://tkm.tee.gr/.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι βασικοί εισηγητές Αναστάσιος Γακίδης, Δικηγόρος και Ζήσης Παπασταμάτης, Πολιτικός Μηχανικός, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις αλλαγές που επέφερε στις σχετικές διατάξεις ο Ν. 4782/2021 στις δημόσιες συμβάσεις για την ανάθεση και επίβλεψη δημοσίων έργων.

Ποιο συγκεκριμένα ο κ. Γακίδης θα αναφερθεί στις εξής ενότητες του Ν. 4412/2016 και στις αλλαγές που επέφερε στις διατάξεις τους ο Ν. 4782/2021:

 • Διοίκηση και διαχείριση του έργου,
 • επιμετρήσεις και πληρωμές,
 • πρόσθετες εργασίες,
 • έκπτωση αναδόχου και διάλυση της σύμβασης,
 • παραλαβή του έργου,
 • επίλυση διαφορών

Ο κ. Παπαζήσης, θα παρουσιάσει το “νέο θεσμικό πλαίσιο για τη Ανάθεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον

Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021) στα εξής πεδία:

 • ωρίμανση, προετοιμασία του διαγωνισμού και σύνταξη τευχών
 • ανάθεση δημοσίων έργων (ανοιχτή διαδικασία – απευθείας ανάθεση – αρ.32)
 • διαγωνιστική διαδικασία,
 • υποβολή προσφορών και σύνταξη πρακτικών ΕΔ
 • υποχρεώσεις του αναδόχου,
 • έλεγχος προόδου εργασιών έργων, και
 • ποιότητα Δημοσίων Έργων.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα υπάρχει η δυνατότητα παράθεσης ερωτήσεων από το κοινό για να απαντηθούν μετά την ολοκλήρωση κάθε εισήγησης.

Comments are closed