Η διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων κλειδί για την ανάπτυξη της βιομηχανίας

Η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η προσέλκυση επενδύσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών, αποτέλεσαν το αντικείμενο εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ.

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, κ. Δ. Τσαγκρής, έκανε μία εισαγωγή στη διοικητική μεταρρύθμιση, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο μεταβατικό πληροφοριακό σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο 2017 για την πανελλαδική υποβολή των γνωστοποιήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ιστότοπο https://www.notifybusiness.gov.gr.

« Από τον Ιούνιο 2017, έχουν υποβληθεί 84 χιλιάδες γνωστοποιήσεις από 73 χιλιάδες χρήστες», σημείωσε, ενώ χαρακτήρισε «προκλήσεις της μεταρρύθμισης» την εμπέδωσή της, τις  δράσεις ενημέρωσης, την αξιολόγηση των συνεπειών της, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη διαβούλευση και διάδοση νέων εργαλείων στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειών, Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων, κ. Ν. Παπανικολάου, ανέπτυξε το αδειοδοτικό πλαίσιο όσον αφορά στις μεταποιητικές δραστηριότητες, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής (Logistics) και τα επιχειρηματικά πάρκα.

Υπογράμμισε ότι όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης, με μόνη εξαίρεση – υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης- των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας από Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ)

Έτσι τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν μια ελκυστική επιλογή εγκατάστασης μιας επιχείρησης, αφενός διότι διασφαλίζεται η χωροθέτηση της δραστηριότητας, και επιπλέον διότι:

  • για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε ΕΠ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 40% των ορίων κατάταξης σε βαθμούς όχλησης,
  • οι μεταποιητικές και συναφείς επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εγκατάστασης ή υποβολής γνωστοποίησης εγκατάστασης ούτε στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης,
  • υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι δόμησης για μία επιχείρηση που εγκαθίστανται σε ΕΠ σε σχέση με την εγκατάσταση αυτής σε εκτός σχεδίου περιοχή,
  • βελτιώνεται η λειτουργικότητα της εγκατάστασης λόγω των κοινών υποδομών, και
  • υπάρχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας, κ. Ι. Κωττάκης ανέπτυξε το θέμα “Νέα Βιομηχανική Ευρωπαϊκή Πολιτική: Επενδυτικές Προτεραιότητες και Προοπτικές”, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι “η έννοια των Ανερχόμενων Τεχνολογιών Ευρείας Εφαρμογής, αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης της νέας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής πολιτικής και βασικό πεδίο διεπαφής
μεταξύ του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, της έξυπνης εξειδίκευσης και της επίτευξης καινοτόμου, ανταγωνιστικής και περιβαλλοντικά φιλικής μεταποιητικής και βιομηχανικής παραγωγής / παροχής υπηρεσιών”.

Όπως είπε, βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων της Ε.Ε., ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ΚΕΤς στην παραγωγική διαδικασία έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Ειδικά αυτές που συνεργάζονται με άλλες ΜμΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις, ή που αποτελούν
τμήμα αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, αφού τότε έχουν την πλέον δυναμική καινοτομική παραγωγικότητα. Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, η Ε. Ε. στοχεύει σε μία εντατικοποίηση της χρήσης των τεχνολογιών αυτών, και της ενσωμάτωσής τους σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας.

Το πεδίο αποτελείται από έξι ομάδες (οικογένειες) τεχνολογιών:
Μίκρο και νάνο ηλεκτρονική – Νανοτεχνολογία – Βιομηχανική Βιοτεχνολογία – Προηγμένα Υλικά – Φωτονική, και, Τεχνολογίες Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής (Advanced Manufacturing π.χ. 3D – Printing, Laser processing ktl), ενώ αναμένεται σύντομα η αναδιαμόρφωση και ο εμπλουτισμός των ανωτέρω ομάδων.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών, κ. Ο. Γεώρμας αναφέρθηκε στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων φαρμακευτικής κάνναβης.

Τόνισε ότι ενιαία έγκριση εγκατάστασης χορηγείται υπό τους όρους που ορίζονται στην ΚΥΑοικ.51483/700/Φ15/2018 (Β 1692), σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17-40 του ν.3982/2011 (Α’ 143).

Επίσης στις περιοχές των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν.3325/2005(Α’68) (Αφορά περιοχές στην Περιφέρεια Αττικής : ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ, ΒΙ.ΠΑ., ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, εκτός σχεδίου περιοχή του π.δ. 24/31.5.1985, περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979).

Τέλος σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, καθώς και στη γη υψηλής παραγωγικότητας.

Δικαιολογητικά που αφορούν την καταλληλότητα της έκτασης στην οποία σκοπεύει να εγκατασταθεί η μονάδα είναι:

  1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
  2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπου απαιτείται (δεν απαιτείται ΑΕΠΟ όταν τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης είναι χωρίς χημική μετατροπή οπότε σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β’ 4420) η μονάδα είναι Κατηγορίας Β και υπάγεται σε ΠΠΔ).
  3. Γνωμοδοτήσεις φορέων εφόσον απαιτείται (π.χ. Αρχαιολογία, Δασική Υπηρεσία, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Natura, ΔΕΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Πολιτικής Αεροπορίας κ.α.)
  4. Υ/Δ περί μη ύπαρξης σχολείου σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μ από τα όρια του γηπέδου προς αδειοδότηση της μονάδας.

Στο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάσης, σημείωσε ότι η «κανονικότητα για εμάς είναι να διευκολύνουμε τις επενδύσεις στην βιομηχανία μας», ενώ ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Π. Καλλίρης, υπογράμμισε ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησης της οικονομίας και έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία υλοποίησης ελεύθερων οικονομικών ζωνών στις πύλες της χώρας, σε συνεννόηση με την Ε.Ε..

Ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, στο δικό του χαιρετισμό, δήλωσε, όσον αφορά το ζήτημα των αδειοδοτήσεων, πως απαιτείται ταχύτητα στην έκδοση, ευελιξία και σαφήνεια.

Ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο.

Comments are closed