Η πρόταση της Κομισιόν για την ανακαίνιση κτιρίων και τη δραστική μείωση εκπομπών μεθανίου

Τη στρατηγική της για την χρηματοδότηση και τη μαζική προώθηση της οικολογικής ανακαίνισης της πλειοψηφίας των κτιρίων και κατοικιών στην ΕΕ, παρουσίασε η Κομισιόν. Παράλληλα παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για τη δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου στην ατμόσφαιρα – αέριο που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Κομισιόν απηύθυνε στα Κράτη Μέλη ειδικές ανά χώρα συστάσεις επί των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) σε σχέση με τους στόχους του 2030. Κατά την Κομισιόν, η συνολική αξιολόγηση δείχνει ότι τα Κράτη Μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και έχουν ως επί το πλείστον ικανοποιήσει την πρόοδο προς αυτούς. Οι εκθέσεις υπογραμμίζουν τη συμβολή του ενεργειακού τομέα στην ανάκαμψη της ΕΕ από την οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε από το COVID-19.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποφάσεων από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμμερμανς και την αρμόδια Επίτροπο Κάντρι Σίμσον, 35 εκατομμύρια κτίρια θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και έως 160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν στον κατασκευαστικό τομέα.

Κατά την Κομισιόν τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αλλά μόνο το 1% των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις κάθε χρόνο. Η πρόταση έχει στόχο να συμβάλει και στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους – η Κομισιόν δημοσίευσε μάλιστα ειδική σύσταση προς τα Κράτη Μέλη.

Αναλυτικά, η στρατηγική θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

– Ισχυρότερους κανονισμούς, πρότυπα και πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων για τον καθορισμό καλύτερων κινήτρων για ανακαίνιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εισαγωγής υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για υπάρχοντα κτίρια, ενημερωμένων κανόνων για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και πιθανής επέκτασης του κτιρίου απαιτήσεις ανακαίνισης για το δημόσιο τομέα ·

– Εξασφάλιση προσβάσιμης και καλά στοχοθετημένης χρηματοδότησης, μέσω ΠΔΠ 2021-27 και NextGenerationEU, με απλουστευμένους κανόνες για το συνδυασμό διαφορετικών ροών χρηματοδότησης και πολλαπλών κινήτρων για ιδιωτική χρηματοδότηση ·

– Αύξηση της ικανότητας προετοιμασίας και υλοποίησης έργων ανακαίνισης, από τεχνική βοήθεια σε εθνικές και τοπικές αρχές έως την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργαζόμενους σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας ·

Επέκταση της αγοράς βιώσιμων δομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης νέων υλικών και φυσικών λύσεων, και αναθεωρημένη νομοθεσία για την εμπορία δομικών προϊόντων και στόχων επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών ·

– Δημιουργία ενός νέου “ευρωπαϊκού Bauhaus“, ενός διεπιστημονικού έργου υπό τη διεύθυνση ενός συμβουλευτικού συμβουλίου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, καλλιτεχνών, σχεδιαστών και της κοινωνίας των πολιτών. Από τώρα έως το καλοκαίρι του 2021, η Κομισιόν θα διεξαγάγει μια ευρεία διαδικασία συμμετοχικής δημιουργίας, και στη συνέχεια θα δημιουργήσει ένα “δίκτυο πέντε ιδρυτικών Bauhaus” το 2022 σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

– Ανάπτυξη προσεγγίσεων με βάση τις γειτονιές για τις τοπικές κοινότητες για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων και ψηφιακών λύσεων και τη δημιουργία περιοχών μηδενικής ενέργειας, όπου οι καταναλωτές θα πωλούν και ενέργεια στο δίκτυο. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης μια πρωτοβουλία προσιτής στέγασης για 100 περιοχές.

Σε ό,τι αφορά το μεθάνιο, η στρατηγική καθορίζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην Ευρώπη και διεθνώς. Παρουσιάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα παγκοσμίως.

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής είναι η βελτίωση της μέτρησης και της αναφοράς των εκπομπών μεθανίου. Το επίπεδο παρακολούθησης ποικίλλει σήμερα μεταξύ τομέων και κρατών μελών και σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Η Κομισιόν θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός διεθνούς παρατηρητηρίου εκπομπών μεθανίου σε συνεργασία με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, τον συνασπισμό για το κλίμα και τον καθαρό αέρα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Το δορυφορικό πρόγραμμα Copernicus της ΕΕ θα βελτιώσει επίσης την επιτήρηση και θα βοηθήσει στον εντοπισμό των παγκόσμιων υπεριωδών εκπομπών και στον εντοπισμό σημαντικών διαρροών μεθανίου.

Για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα, θα προταθεί η υποχρέωση βελτίωσης της ανίχνευσης και της επισκευής διαρροών στην υποδομή φυσικού αερίου και θα ληφθεί υπόψη νομοθεσία για την απαγόρευση των συνήθων πρακτικών καύσης και εξαερισμού.

Η Κομισιόν θα βελτιώσει την αναφορά των εκπομπών από τη γεωργία μέσω καλύτερης συλλογής δεδομένων και θα προωθήσει ευκαιρίες για μείωση των εκπομπών με την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το κύριο επίκεντρο θα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης μεθανίου, διατροφή ζώων και διαχείριση αναπαραγωγής. Η στοχοθετημένη έρευνα για την τεχνολογία, τις λύσεις που βασίζονται στη φύση και τη διατροφή θα αλλάξει επίσης. Μη ανακυκλώσιμα οργανικά ανθρώπινα και γεωργικά απόβλητα και ρεύματα υπολειμμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου, βιολογικών υλικών και βιοχημικών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ροές εσόδων σε αγροτικές περιοχές και να αποφύγει τις εκπομπές μεθανίου ταυτόχρονα. Συνεπώς, η συλλογή αυτών των αποβλήτων θα ενθαρρυνθεί περαιτέρω.

Στον τομέα των αποβλήτων, η Κομισιόν θα εξετάσει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης του αερίου υγειονομικής ταφής, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της για χρήση ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές και θα επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία για την υγειονομική ταφή το 2024. Η ελαχιστοποίηση της διάθεσης βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί ο σχηματισμός μεθανίου.

Αναφορικά με τις ανά χώρα συστάσεις, με βάση το τελικό εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλίματος της Ελλάδας, και τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι υπηρεσίες της Κομισιόν καλούν την Ελλάδα να εξετάσει, αναπτύσσοντας το εθνικό της σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τις ακόλουθες επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες τομέας του κλίματος και της ενέργειας:

– Μέτρα για τη συνέχιση της εφαρμογής της ατζέντας για την ενεργειακή μεταρρύθμιση, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως σε κτίρια, νησιωτικές και ενεργειακές συνδέσεις μέτρα για τη διευκόλυνση της σταδιακής κατάργησης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μια δίκαιη μετάβαση για να εξυπηρετήσουν τον παροπλισμό τους ·

– Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων και της υποδομής ηλεκτροκίνησης, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των αστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς ·

– Μέτρα για την αντιμετώπιση της ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές προστασίας από το κλίμα και της συμπερίληψης των ζητημάτων προσαρμογής στη νομοθεσία για το περιβάλλον και τον σχεδιασμό.

Δείτε αναλυτικά την πρόταση ΕΔΩ 

Comments are closed