Η ώρα της Ευρώπης: Aνασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης. Για να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη είναι βιώσιμη, ομοιόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μέσου ανάκαμψης, Next Generation EU, που θα ενταχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης το προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της για το 2020, το οποίο θα δώσει προτεραιότητα στις ενέργειες που απαιτούνται για την προώθηση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Ο κορονοϊός έχει κλονίσει την Ευρώπη και τον κόσμο εκ θεμελίων, δοκιμάζει τα συστήματα υγείας και πρόνοιας, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, καθώς και τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε μαζί. Για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και των μέσων βιοπορισμού, για την ανασύνταξη της ενιαίας αγοράς, καθώς και για την υλοποίηση μιας ανάκαμψης που θα διαρκέσει και θα προσφέρει ευημερία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Next Generation EU με ποσό 750 δισ. ευρώ, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, θα αυξήσουν τη συνολική δημοσιονομική δύναμη παρέμβασης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 1,85 τρισ. ευρώ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Συμπληρώνοντας τις εθνικές προσπάθειες, ο προϋπολογισμός της ΕΕ βρίσκεται στη μοναδική θέση να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για μια δίκαιη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, να ανασυντάξει και να αναζωογονήσει την ενιαία αγορά, να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να στηρίξει τις επείγουσες επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες κρατούν το κλειδί για τη μελλοντική ευημερία και ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Το Next Generation EU θα συγκεντρώσει χρήματα με την προσωρινή αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων στο 2,00% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ, δίνοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγησή της για να δανειστεί 750 δισ. ευρώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα διοχετεύεται μέσω προγραμμάτων της ΕΕ και θα επιστραφεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ — όχι πριν από το 2028 και όχι μετά το 2058. Για να επιτευχθεί αυτό με δίκαιο τρόπο και από κοινού, η Επιτροπή προτείνει ορισμένους νέους ίδιους πόρους. Επιπλέον, με σκοπό να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν κονδύλια για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών αναγκών, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ώστε να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση ποσού 11,5 δισ. ευρώ ήδη το 2020.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για το Next Generation EU θα επενδυθούν μέσω τριών πυλώνων:

1. Στήριξη προς τα κράτη μέλη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις:

Ένας νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 560 δισ. ευρώ, θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανθεκτικότητα των εθνικών οικονομιών, συνδέοντάς τις με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Θα διαθέτει μηχανισμό επιχορηγήσεων ύψους έως και 310 δισ. EUR και θα μπορεί να χορηγεί δάνεια ύψους έως και 250 δισ. EUR.Η στήριξη θα είναι διαθέσιμη για όλα τα κράτη μέλη, αλλά θα επικεντρώνεται σε εκείνα που πλήττονται περισσότερο και όπου οι ανάγκες ανθεκτικότητας είναι οι μεγαλύτερες.

Συμπληρωματικό ποσό ύψους 55 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής από τώρα έως το 2022 βάσει της νέας πρωτοβουλίας REACT-EU που θα κατανεμηθεί με βάση τη σοβαρότητα των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ανεργίας των νέων και της σχετικής ευημερίας των κρατών μελών.
Μια πρόταση ενίσχυσης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με ποσό ύψους έως 40 δισ. ευρώ, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα.
Ενίσχυση με ποσό ύψους 15 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο τη στήριξη των αγροτικών περιοχών στην πραγματοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

2. Επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ με την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις:

Ένα νέο Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας θα κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους με στόχο την επείγουσα στήριξη βιώσιμων ευρωπαϊκών εταιρειών στους τομείς, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 31 δισ. ευρώ, με στόχο την αποδέσμευση 300 δισ. ευρώ για τη στήριξη της φερεγγυότητας εταιρειών από όλους τους οικονομικούς τομείς και την προετοιμασία τους για ένα καθαρότερο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον.
Αναβάθμιση του InvestEU, του εμβληματικού επενδυτικού προγράμματος της Ευρώπης, σε ύψος 15,3 δισ. ευρώ, για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ανά την Ένωση.

Ένας νέος Μηχανισμός Στρατηγικών Επενδύσεων ενσωματωμένος στο InvestEU για τη δημιουργία επενδύσεων ύψους έως 150 δισ. ευρώ για την προώθηση της ανθεκτικότητας στρατηγικών τομέων, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και βασικών αξιακών αλυσίδων στην εσωτερική αγορά, χάρη στη συνεισφορά ύψους 15 δισ. ευρώ από το Next Generation EU.

3. Αξιοποίηση των διδαγμάτων από την κρίση:

Ένα νέο πρόγραμμα για την υγεία, το EU4Health, με σκοπό την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας και την προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, με προϋπολογισμό ύψους 9,4 δισ. ευρώ.

Ενίσχυση με ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ του rescEU, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος θα επεκταθεί και θα ενισχυθεί για να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές κρίσεις.

Ποσό ύψους 94,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θα ενισχυθεί για τη χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας έρευνας στον τομέα της υγείας, της ανθεκτικότητας και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Στήριξη των ανά τον κόσμο εταίρων της Ευρώπης με επιπλέον ποσό ύψους 16,5 δισ. ευρώ για την εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα άλλα προγράμματα της ΕΕ θα ενισχυθούν ώστε το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις ανάγκες ανάκαμψης και τις στρατηγικές προτεραιότητες.Θα ενισχυθούν και άλλα μέσα ώστε να βελτιωθεί η ευελιξία του προϋπολογισμού της ΕΕ και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.

Η επίτευξη ταχείας πολιτικής συμφωνίας για το μέσο Next Generation EU και τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έως τον Ιούλιο είναι αναγκαία για να δοθεί νέος δυναμισμός στην ανάκαμψη και να εξοπλιστεί η ΕΕ με ένα ισχυρό εργαλείο για να σταθεί η οικονομία και πάλι στα πόδια της και να οικοδομηθεί το μέλλον.

Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω του Next Generation EU θα διοχετεύονται μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ στον ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ:

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική ανάκαμψης της ΕΕ:

Ένα μαζικό κύμα ανακαίνισης των κτιρίων και των υποδομών μας και μια πιο κυκλική οικονομία, που φέρνουν θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο·
Σταδιακή εκτέλεση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας, και εκκίνηση μιας καθαρής οικονομίας υδρογόνου στην Ευρώπη·
Καθαρότερες μεταφορές και εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός εκατομμυρίου σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προώθηση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων και της καθαρής κινητικότητας στις πόλεις και τις περιφέρειές μας·
Ενδυνάμωση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της επανειδίκευσης, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες.

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή:

Επένδυση σε περισσότερη και καλύτερη συνδεσιμότητα, ιδίως όσον αφορά την ταχεία εγκατάσταση των δικτύων 5G·

Ισχυρότερη βιομηχανική και τεχνολογική παρουσία σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της υπερυπολογιστικής και του υπολογιστικού νέφους·

Οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομίας δεδομένων ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Αύξηση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο.

Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για όλους:

Το βραχυπρόθεσμο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας (SURE) θα παράσχει 100 δισ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων·

Το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα εξασφαλίσουν ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί και δεσμευτικά μέτρα μισθολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τους ευάλωτους εργαζομένους, ιδίως τις γυναίκες·

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να παράγουν έσοδα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΓΕΣΙΑ

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών για μια πραγματικά παγκόσμια ανάκαμψη, ιδίως μέσω του κοινού συντονισμού με τα Ηνωμένα Έθνη, τις G20 και G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα ή τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται ιδιαίτερα στενά με την άμεση γειτονία της στα ανατολικά και νότια και τους εταίρους της στην Αφρική.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου 2020 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει συντονισμένη στρατηγική εξόδου, ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και επενδύσεις που δεν θα έχουν προηγούμενο, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των κοινωνιών και των οικονομιών μας και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με βάση την εντολή αυτή, στις 15 Απριλίου οι Πρόεδροι της Επιτροπής και του Συμβουλίου παρουσίασαν, ως πρώτο βήμα, τον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19. Η δέσμη μέτρων που υποβλήθηκε σήμερα, βάσει της ανανεωμένης πρότασης για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και του επικαιροποιημένου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020, ανταποκρίνεται στο δεύτερο μέρος της εντολής, δηλαδή την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης.

Η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει μια συντονισμένη και ισχυρή συλλογική αντίδραση για τον μετριασμό του οικονομικού πλήγματος από την κρίση του κορονοϊού. Έχουμε χαλαρώσει το δημοσιονομικό πλαίσιο και το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για να δώσουμε στα κράτη μέλη περιθώρια δράσης. Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και κινητοποιούμε χρηματοδότηση από τις αγορές για να βοηθήσουμε στη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Comments are closed