Καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας και βέλτιστες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα

Σταματία Κοντογιάννη1, Απόστολος Μαλαμάκης1, Σοφία- Ναταλία Μποέμη2,Χρυσάνθη Κισκίνη2, Νικόλαος Μουσίοπουλος1

1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο “Regional circular economy models and best available technologies for biological streams» («Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα»)με ακρωνύμιο «BIOREGIO» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Στόχος του έργου είναι η τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής βιο-οικονομίας. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το έργο BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις Περιφερειακέςπολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και ναενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία.

Το έργο προωθεί την τεχνογνωσίασχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλασυνεργασίας.Στο πλαίσιο αυτό, το έργο BIOREGIO οργανώνει στοχευμένες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, σεμινάρια και επιτόπιες επισκέψεις. Το αποτέλεσμαθα είναι οι  περιφερειακοί εταίροι του BIOREGIO ναείναι καλύτερα καταρτισμένοι για να αναπτύξουν νέες πολιτικές και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και μοντέλα, ώστε να κινηθούν προς την κυκλική βιο-οικονομία. Μακροπρόθεσμα αυτό θα βελτιώσει την καινοτομία που σχετίζεται με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και με την πράσινη ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι καλές πρακτικές που ταυτοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι σαφώς τεκμηριωμένες και θα διαχυθούν για ευρύτερη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξεκάθαρο είναι ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του BIOREGIO είναι η εμβάθυνση και ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινούκαι την προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας.

Το έργο BIOREGIO έχει ήδη δημιουργήσει τοπικές ομάδες υποστήριξης σε κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια. Μέλη της τοπικής ομάδας υποστήριξης αποτελούν εκπρόσωποι φορέων τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα όπως επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τα επιλεγμένα μέλη ενημερώνονται τακτικά τόσο για τις δράσεις του έργου όσο και για τα πεπραγμένα στις διαπεριφερειακές συναντήσεις του έργου, όπου παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές, οι πολιτικές, οι στρατηγικές και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες χρηματοδότησης αναφορικά με τη κυκλική βιο-οικονομία από κάθε χώρα-εταίρο. Οι συμμετέχοντες σε περιφερειακό επίπεδο ενθαρρύνονται καθ’ ‘όλη τη διάρκεια του έργου να συμμετέχουν ενεργά και να μοιράζονται τις απόψεις τους για την κυκλική οικονομία και βιο-οικονομία. Απώτερος στόχος του έργου είναι να κατευθύνει και να προωθήσει τις περιφερειακές πολιτικές και καλές πρακτικές κυκλικής βιο-οικονομίας από κάθε περιοχή.

Η επιτυχία του εγχειρήματος της μετάβασης από τη γραμμική στη κυκλική οικονομία και ο ρυθμός υλοποίησής του, φαινομενικά θεωρείται ως μια πρωτοβουλία που επηρεάζει μόνο τον επιχειρηματικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Περιφέρειες είναι αυτές που καλούνται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δημιουργήσουν το κατάλληλο αναπτυξιακό περιβάλλον για την επίτευξη και τον συγχρονισμό ανάπτυξης μιας κρίσιμης μάζας παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις, την προβλεψιμότητα και την αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγματοποιούνται. Οι Περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως  επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης.

Μέρος των στόχων του BIOREGIO είναι η συλλογή και η αξιολόγηση επτά διαφορετικών ορθών πρακτικών ανά συμμετέχουσα χώρα προκειμένου να διαδοθούν ενεργά στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η διάχυση και αναπαραγωγή σε άλλες περιοχές μέσω της  εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Interreg Ευρώπη (https://www.interregeurope.eu/policylearning/).

Κάθε καλή πρακτική του BIOREGIOοφείλει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Προωθεί τη κυκλική οικονομία.
 2. Σχετίζεται με τους φυσικούς πόρους, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, και την αποδοτική τους χρήση.
 3. Προωθεί τις αειφόρες καταναλωτικές επιλογές, την αειφορία σε συνέργεια με την οικονομική ανάπτυξη.
 4. Είναι περιβαλλοντικά φιλικό και οικονομικά ελκυστικό και εφικτό.
 5. Οδηγεί στη μείωση, ανακύκλωση και επανάχρηση αποβλήτων, άμεσα ή έμμεσα, με βάση την ιεραρχία των αποβλήτων που έχει καταρτιστεί από την Ε.Ε..
 6. Προωθεί νέα επιχειρηματικάμοντέλα και αρχές για χρήση σε πρότυπα που αναφέρονται σε βιώσιμους τρόπους τροφοδοσίας πρώτων υλών
 7. Ενθαρρύνει τον επανασχεδιασμό αλυσίδων προσφοράς, µε σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα.
 8. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων.  Δηλαδή, περιλαμβάνει κοινές δράσεις (συζητήσεις / συνεργασία/συνέργειες / επιχειρηματικές δραστηριότητες) μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων όπως: βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς αλλά και καταναλωτές.
 9. Αποτελούν πρακτικές που μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν ή/και να εφαρμοστούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στην ΕΕ, όπως ορίζουν οι στόχοι του προγράμματος Interreg Europe.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καλέςπρακτικές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ανιχνεύθηκαν κατά το πρώτο μισό της διάρκειας του έργου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ενότητα “Good practices” στην ιστοσελίδα του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/).

 1. ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στόχος:Βιοενέργεια και οργανικό εδαφοβελτιωτικόαπό την κτηνοτροφία, τις αγροτικές καλλιέργειες και από οργανικά απόβλητα.

Περιγραφή: Η μονάδα είναι ιδιωτική και συλλέγει τοπικά διαθέσιμα υπολείμματα κτηνοτροφίας και οργανικά απόβλητα δωρεάν.Οι προαναφερθείσες πρώτες ύλεςμεταφέρονταιμεφορτηγάστηνμονάδαόπου πραγματοποιείται διαδικασία αναερόβιας χώνευσης.Τοπαραγόμενοβιοαέριοαξιοποιείταιμέσωμιαςγεννήτριαςγιατηνπαραγωγήηλεκτρικής και θερμικής ενέργειαςενώτοχωνεμένουπόλειμμαείτε διοχετεύεταιστακοντινάχωράφιαγιατονεμπλουτισμότουεδάφους ή διαχωρίζεται και το στερεό κλάσμα συσκευάζεται σε μεγασάκκους και πωλείται ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό
Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες της μονάδας (που είναι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές) και χρησιμοποιούν την συντριπτική πλειοψηφία του παραγόμενου υγρού χωνεμένου υπολείμματος απευθείας στις καλλιέργειές τους. Επιπροσθέτως, γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές μονάδες παρέχουν τα παραγόμενα απόβλητά τους χωρίς την αξίωση αμοιβής. Αυτό καθιστά την λειτουργία της μονάδας ένα επιτυχημένο εγχείρημα καθώς οι αγρότες διαχειρίζονται τα απόβλητά τους με περιβαλλοντικά αειφορικό τρόπο και η μονάδα περιορίζει σημαντικά τις τοπικές επιπτώσεις της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την αξιοποίηση του βιοαερίου της μονάδας παρέχεται στο εθνικό δίκτυο (σε συμφωνημένο κόστος ανά kWh).

Το 2017 ημονάδαπαρήγαγε 8,5 GWh ανανεώσιμηηλεκτρικήενέργεια, ενώημείωσητωνεκπομπώνδιοξειδίουτουάνθρακαεκτιμάταιπερίπου στα 494.700 kg. Κατάτηνδιάρκειααυτούτουέτουςημονάδαδιαχειρίστηκε: 70.000 t υγρήκοπριάαγελάδων, 5.000 t υπολείμματαπτηνοτροφίας, 1.000 t κοπριάγουρουνιών, 6.000 t τυρόγαλα, 2.000 t παραπροϊόντα ελαιουργίας.

Προστιθέμενηαξία: Ημονάδαλειτουργείαπότον Οκτώβριο του 2016 σε πλήρη ενώ ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.. Η παραγωγή βιοαερίου συμμετέχει στον περιορισμό των θερμοκηπιακών αερίων και μέσω του χωνεμένου υπολείμματος τα θρεπτικά συστατικά επιστρέφουν στο έδαφος για τον εμπλουτισμό του.Το αποτύπωμα άνθρακα μόνο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερο κατά 494,7 τόνους CO2 ισοδύναμου άνθρακα ανά έτος. Ηπρακτικήαυτήμπορείναμεταφερθείσεπολλέςαγροτικέςπεριοχέςόπουκτηνοτροφίακαικαλλιέργειεςσυνυπάρχουνγιαναεπιλύσειπροβλήματαπουσχετίζονταιμετηντελικήαπόθεσηοργανικώναποβλήτωνκαθώςεπίσηςκαιναενισχύσειτηνπεριβαλλοντική συνείδηση και να εμπνεύσει του αγρότες να λειτουργούν τις μονάδες τους με αειφορικό τρόπο.

 1. BIO2CHP: Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας μέσω αεριοποίησης

Στόχος:Χρήση οργανικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας

Περιγραφή: Το BIO2CHP συνδυάζει δύο ήδη γνωστές τεχνολογίες: την αεριοποίηση και τις μηχανές εσωτερικής καύσηςμέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου επιτρέποντας την παραγωγή ενέργειας σε εφαρμογές μικρής κλίμακας σε τιμή 3 ή 4 φορές μικρότερη από το δίκτυο (με βάση τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ). Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος που αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ, έχει αποδείξει την δυνατότητα της να λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Έχει λειτουργήσει για πάνω από 3.000 ώρες, χρησιμοποιώντας στέμφυλα, πυρήνες καρπών ελιάς, ροδάκινου, κελύφη αμύγδαλων κ.λπ.. Αξιοποιεί υπολείμματα βιομάζας, που επί του παρόντος αποτελούν απόβλητα των καλλιεργειών ή χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη χαμηλής προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ελαχιστοποιώντας τόσο το κόστος ενέργειας όσο και το κόστος διαχείρισης αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έδειξαν ότι για κάθε μονάδα 50kWel, μπορούν να εξοικονομηθούν 156 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) ετησίως, που ισοδυναμεί με την ηλεκτροδότηση 22 τυπικών νοικοκυριών.

Προστιθέμενη αξία: Συγκρινόμενο με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν είναι η κλίμακα σε σχέση με το μέγεθος του συστήματος (<150kW), καθώς και η δυνατότητα να χρησιμοποιεί μη επεξεργασμένα οργανικά απόβλητα με έμφαση αυτά που προκύπτουν από την αγρο-διατροφική βιομηχανία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά σε κλίμακες τέτοιες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων και των ενεργειακών (κυρίως ηλεκτρικών) αναγκών των μικρών και μεσαίων αγρο-διατροφικών βιομηχανιών. Οι δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε άλλους τομείς είναι επομένως τεράστιας σημασίας και σε πλήρη συμφωνία με το όραμα της εταιρείας/ ομάδας να ενεργοποιήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε μικρή κλίμακα) από την υπολειμματική βιομάζα και να καθιέρωση διαδικασιών μηδενικών αποβλήτων σαν σημείο αναφοράς στην αγρο-τροφική βιομηχανία.

 1. Ομάδα Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CLuBE)

Στόχος: Αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας των τριών πυλώνων της περιφερειακής οικονομίας: του δημόσιου τομέα, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CLuBE) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 2014 μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας τοπικών φορέων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων στους τομείς της βιοενέργειας, της βιομάζας και του περιβάλλοντος.

Το CLuBE έχει πετύχει την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε Περιφερειακές και ΔημοτικέςΑρχές, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης, βιομηχανίες ξύλου και κατασκευής λεβήτων, εταιρείες διακίνησης και πώλησης βιομάζας, δασικούς και αγροτικούςσυνεταιρισμούς από 3 διαφορετικές Περιφέρειες.

Το CLuBE στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη και κυκλική οικονομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις γειτονικές της περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι του Cluster περιλαμβάνουν:

 • Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση.
 • Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ.
 • Τη μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ή και σε μελλοντικές μονάδες μικτής καύσης για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τη βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών.
 • Την αξιοποίηση των αποβλήτων (δασικά, αγροτικά, αστικά και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Προστιθέμενη αξία: Δεδομένου ότι για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας απαιτείται η ουσιαστική συνεργασία και συνέργεια μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων, τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων το CLuBE αποτελεί μία ολοκληρωμένη καλή πρακτική, που μπορεί εύκολα να επαναληφθεί σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, έχει οικοδομήσει και συνεχίζει με επιτυχία τη συμβίωση μεταξύ μικρών και μεγάλων φορέων στον τομέα της βιο-οικονομίας.

 1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Στόχος:Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή(ΑΓΣ)είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως στόχο την εκπαίδευσή σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή.

Περιγραφή: Αποστολή της ΑΓΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους και ενήλικες, ώστε να καταρτισθούν επαγγελματικά στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας, της οικολογίας και των επιστημών ζωής.Όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή υποστηρίζονται από το μεγάλης κλίμακαςΕκπαιδευτικό Αγρόκτημαπου αποτελείται από μια αγέλη καθαρόαιμων αγελάδων Holstein – Friesian, η οποία κατατάσσεται στο 10% των καλύτερων ποικιλιών παγκοσμίως, από ένα τμήμα πτηνοτροφείου που εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες έρευνες για παραγωγή αυγών Ωμέγα 3, κοτόπουλου και γαλοπούλας, από θερμοκήπια και φυτώρια, αμπελώνες, οπωροφόρα δέντρα και ελιές, καθώς και από εκτεταμένες καλλιέργειες στο δορυφορικό αγρόκτημα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΓΣ χρησιμοποιεί ένα ολιστικό μοντέλο για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς το αγρόκτημα διαθέτει 120 αγελάδες και 100 μοσχάρια, 22.000 γαλοπούλες και 15.000 κοτόπουλα. Τα απόβλητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής τα επεξεργάζεται καθώς διαθέτει και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ενεργοποιημένης ιλύος, 2 σταδίων. Μέρος της ιλύος χρησιμοποιείται για τη παραγωγή βιοαερίου για εσωτερική κατανάλωση. Το νερό που προκύπτει από την διαδικασία χρησιμοποιείται για ποτίσματα από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Επιπλέονη ΑΓΣ, προωθεί την ανακύκλωση δεδομένου ότι διαθέτει κατάλληλους κάδους για πλαστικά, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο σε καθορισμένες περιοχές.

Τέλος, η ΑΓΣ ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις έχει λάβει τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτήσεις για νέα πρόγραμματα με στόχο την κρίσιμη μετάβαση και προώθηση ενός αειφόρου και ανταγωνιστικού σύστηματος αγροδιατροφής, αλλά και τη μετατροπή του αγροκτήματος σε ένα σύστημα με μηδενικό ανθρακικό και υδάτινο αποτύπωμα. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο μέσω του  σχεδιασμούκαι τηςεφαρμογής εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης, μέσω της αξιοποίησής υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέσω της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και της αγροδιατροφής.

Προστιθέμενη αξία: Το διευρυμένο, ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυτό το σταθερό και αναπτυσσόμενο πλαίσιο διασφαλίζει μια αναβαθμισμένη εμπειρία γνώσης και παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των αποφοίτων της ΑΓΣ. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι το προσωπικό της ΑΓΣ προσπαθεί να ακολουθήσει τις νέες τάσεις στον τομέα της αγροδιατροφής και της κυκλικής βιο-οικονομίας, αντιπροσωπεύει ένα καλό παράδειγμα μεταφοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, οι καινοτόμες διαδικασίες που ακολουθούνται στην ΑΓΣ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων βιολογικής ροής.

 

 

5.Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ Ε.Ε.)

Στόχος:Παραγωγή προϊόντων υδρολυμένων πρωτεϊνών – αμινοξέων για χρήση στη γεωργία, από μη γενετικά τροποποιημένες Α΄ ύλες αποκλειστικά φυτικής προέλευσης.

 

 

Περιγραφή: Χρησιμοποιώντας ως Α΄ ύλη πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης (μη γενετικά τροποποιημένες), παράγονται αμινοξέα που χρησιμοποιούνται ως πηγή θρέψης για τα φυτά. Η εταιρία χρησιμοποιεί δύο κύριες γραμμές παραγωγής Α) διαλύματος L-αμινοξέων ως πηγή θρέψης, Β) εντομοελκυστικό διάλυμα. Τα τελικά σκευάσματα είναι φιλικά στο περιβάλλον, τα ζώα, τα επωφελή έντομα και σαφώς τον άνθρωπο. Είναι βιοδιασπώμενα και μη τοξικά καθώς δεν αφήνουν υπολείμματα στα φύλλα ή στο έδαφος.

Το διάλυμα των αμινοξέων παρουσιάζει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στη θρέψη όλων των καλλιεργειών με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής. Το εντομοελκυστικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, της μύγας της μεσογείου και της ραγολέτιδας της κερασιάς.

Η εταιρία είναι πρωτοπόρα στον τομέα των αμινοξέων φυτικής προέλευσης για χρήση στη γεωργίαμε κύρια επιτεύγματά τα παρακάτω:

 • 45 έτηεπιτυχημένηςσυνεργασίαςμετοΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξηςστα ετήσια προγράμματα δακοκτονίας.
 • Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των προϊόντων της σειράς Amino 16 και DacusBait 100
 • Το Amino 16 παρασκευάζεται με τεχνολογία αιχμής και έχει κατοχυρωθεί με Ευρωπαϊκή, EP 2537823
 • Οργανωμένη ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που μελετά και σχεδιάζει νέα προϊόντα. Συνολικά το 10% των ετήσιων εσόδων επενδύονται για πειραματικούς σκοπούς.

Προστιθέμενη αξία: Τα προϊόντα της μονάδας είναι μοναδικά λόγω της περιεκτικότητάς τους σε 16 L- αμινοξέα φυτικής προέλευσης και είναι κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία (ΕΚ 889/2008). Έχονταςτηνυδρολυμένηπρωτεΐνηφυτικήςπροέλευσηςως δραστική ουσία, ταπροϊόντα είναιφιλικά στο περιβάλλον, ασφαλήγιατηνχρήσησεόλεςτιςκαλλιέργειες, απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και τα ζώα.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ευκαιρίες που είναι ορατές με την εφαρμογή των πρακτικών κυκλικής οικονομίας συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από αγροτικά απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και υποκατάστατα του φυσικού αερίου.
 • Αντικατάσταση των παραδοσιακών λιπασμάτων (από τα ορυκτά καύσιμα ή εξόρυξη υλικών) με προϊόντα που προκύπτουν από την ανάκτηση του αζώτου και του φωσφόρου από τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου.
 • Μείωση των τροφικών και των γεωργικών αποβλήτων και αύξηση της αποτελεσματικότητας της γεωργικής αλυσίδας αξιών μέσω της διακίνησης δευτερογενών υλών.
 • Αύξηση των εσόδων για τους γεωργούς λόγω της αυξημένης ζήτησης των προϊόντων και υποπροϊόντων από τη γεωργία για την παραγωγή πράσινων προϊόντων (βιο-οικονομία).

Για την εκπλήρωση των παραπάνω ευκαιριών σε περιφερειακό επίπεδο βασικός μοχλός δράσης είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Η ενσωμάτωση κριτηρίων που προωθούν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας στα επικείμενα χρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευχαριστούμε τις εταιρίες:

Comments are closed