ΚΑΠΕ: Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε Νοσοκομεία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014–2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη– ΥΜΕΠΕΡΑΑ» προσκάλεσε, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΚΑΠΕ, λόγω του θεσμικού του ρόλου και της υπερτριακονταετούς εμπειρίας του σε έργα σχεδιασμού, μελέτης και εφαρμογής τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), να αναλάβει την τεχνική υποστήριξή της με στόχο την ομαλή επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ σε έναν μεγάλο αριθμό Νοσοκομείων της χώρας μας.

Κατόπιν θετικής ανταπόκρισης του Κέντρου, εντάχθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2021 στο ΕΠ και ξεκίνησε ήδη από την 1η Δεκεμβρίου η υλοποίηση της Πράξης «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων».

Πρόκειται για Νοσοκομεία ενταγμένα στη Δράση του ΕΠ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων – Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», για τα οποία, την επόμενη διετία, έως τη λήξη του ΕΠ, το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει υπηρεσίες που αφορούν, ενδεικτικά, σε:

Χαρτογράφηση του ενεργειακού αποτυπώματός τους, πριν και μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων, εκτίμηση ενεργειακών δεικτών και αποτίμηση ενεργειακών-περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των έργων τους.

Ανάπτυξη δικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των ενεργειακών δεικτών, την προβολή και περαιτέρω αξιοποίηση (κεφαλαιοποίηση) των ενεργειακών-περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των ενταγμένων έργων.

Συνεχή αξιολόγησή τους, βάσει των μετρηθεισών παραμέτρων υπό αξιολόγηση.

Έκθεση συνεισφοράς τους στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το ΚΑΠΕ ανέρχεται σε περίπου €475.000 και θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα του φορέα.

Οι ενεργειακοί-περιβαλλοντικοί στόχοι του έργου αφορούν στην εκτιμώμενη μείωση κατ´ έτος:

α) της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των Νοσοκομείων κατά 150 GWh, και

β) των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 93 χιλιάδες τόνους ισοδυνάμου CO2.

Comments are closed