Καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών των Νόμων 3843, 4178, 4495 και πολεοδομικές ρυθμίσεις

Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) Ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Άρθρο 13. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

 • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α’62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2019.»

 • Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

 • Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.»

Με το ίδιο ΦΕΚ εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις.

Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α’ 94)

Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α’ 203) και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, παρατείνεται έως τις 31.12.2019.»

 Άρθρο 12. Παράταση οικοδομικών αδειών

Στο άρθρο 76 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018».

Άρθρο 13. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση ιβ’ ως εξής:
  «ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8.2.1979 (Δ’ 130)».
 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α’62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2019.»
 3. Μετά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Στις περιπτώσεις α’ και γ’ το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107.

Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α’ 149), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κ.υ.α. (Β’ 3255) διαγράφονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1. Για το σκοπό αυτόν το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παραγράφου 3 του άρθρου 107.»

 1. α) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.»
  β) Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (κ.υ.α. 171563/131/21.2.2018) (Β’ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.»

 1. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.»

            Άρθρο 14. Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας

Σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δημόσιων κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτήριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.

Comments are closed