Καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις

Αλλαγές φέρνει η ψήφιση του ν. 4919/2022 (δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ), σε ότι αφορά τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ταυτόχρονα προβλέπεται η δημιουργία  Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), αποκλειστικά για μέλη επιστημονικών φορέων, όπως το ΤΕΕ, που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με έγγραφο της (Αριθ. Πρωτ. : 52871 – 23-05-2022 / ΑΔΑ: 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ) δίνει σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα για το Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4919/2022 συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να διενεργούν εμπορικές πράξεις και είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: – Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος – Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία – Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος – Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος – Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Διευκρινίζεται ότι με την περ. γ) του άρθρου 59 καταργήθηκε η υπ. αρ. 90043/10-08-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β’ 4066)», με την οποία προβλέπονταν η υποχρεωτική εγγραφή των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα σε υπομητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. θα τηρείται εκτός Γ.Ε.ΜΗ., σε πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτύξουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς.».

Επίσης σύμφωνα με τον νόμο και το διευκρινιστικό έγγραφο προβλέπεται η διαγραφή των μη υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 58, παρ. 3)

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ενημερώσει του συναδέλφους μηχανικούς για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του σχετικού πληροφοριακού συστήματος.

Comments are closed