Κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση της Hellenic Train με το Δημόσιο για την «παροχή δημόσιας υπηρεσίας»

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μετονομάστηκε, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε η εταιρεία την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, σε Hellenic Train S.A.. Η απόφαση φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια δυναμική επανεκκίνηση για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τις μεταφορές με στόχο την πλήρη αναμόρφωση και ανάπτυξη του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Παράλληλα, στις αρχές της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία” (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών”.

Με το νομοσχέδιο, κυρώνεται η από 14.4.2022 Σύμβαση ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημοσίας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ αφενός, του ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών και αφετέρου, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, δηλαδή για την υποχρέωση της να πραγματοποιήσει συγκεκριμένα δρομολόγια σε συγκεκριμένες περιοχές.

Με την εν λόγω σύμβαση ανατίθεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (L 315/1) και του ν. 3891/2010 (Α΄188), η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες είναι αναγκαίες από άποψη γενικού οικονομικού και κοινωνικού συμφέροντος. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν σε προκαθορισμένες γραμμές (δρομολόγια) του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η σύμβαση αφορά περίοδο 10 + 5 έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2022 και λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2036. Η σύμβαση παρατείνεται για άλλα 5 έτη εφόσον ο πάροχος έχει υλοποιήσει το σύνολο του επενδυτικού πλάνου που έχει συμφωνηθεί.

Όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το σχέδιο νόμου ορίζεται ότι, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει στον πάροχο ποσό έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ως αποζημίωση για τη λειτουργία της Σύμβασης, το οποίο θα απομειούται ετησίως ή / και ανά εξάμηνο από τις επιβληθείσες ποινές που προβλέπονται στη Σύμβαση και κατά το μέρος που τα προβλεφθέντα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του παρόχου.

Δείτε όσα ορίζονται στο Σ/Ν ΕΔΩ.

Comments are closed