Κτηματολόγιο: Άρχισε η ηλεκτρονική χορήγηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων από τα Υποθηκοφυλακεία

Άρχισε τη Δευτέρα 27/3 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ισχύουν τα εξής:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο στο εξής «Χρήστης Αιτών» που έχει έννομο συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  • Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας με τη χρήση των κωδικών που ο αιτών διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet.
  • Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στο είδος του αιτούμενου διαγράμματος (ΑΚΔ), το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο που λειτουργεί ως Κτηματολογικό Γραφείο, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο για το οποίο ζητείται η έκδοση του διαγράμματος, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το αιτούμενο διάγραμμα. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του, κατά μεταφορά από την εφαρμογή του taxisnet. Για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα διαγράμματα διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.
  • Τα εκδιδόμενα διαγράμματα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Γενικού Διευθυντή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο και αποθηκεύονται στο σύστημα. Στα διαγράμματα αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του διαγράμματος που αποστέλλεται στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), καθώς και στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που έχουν συσταθεί κατά μετατροπή από πρώην Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 5) και λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Επιπλέον, σε συνέχεια των ανωτέρω, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Λιβάνιου, τροποποιήθηκε η απόφαση που αφορά στον «Καθορισμό των υπέρ ΟΚΧΕ ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα».

Δείτε όσα ορίζει η τροποποίηση ΕΔΩ.

Comments are closed