Μέσω του νέου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων οι πάσης φύσεως άδειες

Με τη νέα τροπολογία που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, δημιουργείται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.), μέσω του οποίου θα χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης με την οποία αντιμετωπίζονται ειδικότερα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κ.Η.Σ.Α. (μεταξύ άλλων, καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων στη λειτουργία του Συστήματος).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 7
Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων, μέσω του οποίου χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες (δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Με τις ειδικότερες προτεινόμενες διατάξεις, καθορίζονται οι δικαιούχοι πρόσβασης στο Σύστημα, όπως επίσης η υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού. Προβλέπεται, επίσης, προθεσμία έξι μηνών εντός της οποίας τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Σύστημα τις υφιστάμενες άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε μορφή ψηφιακών αρχείων. Οι άδειες που εκδίδονται εφεξής, μετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστημα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την έκδοση τους ενώ αντίστοιχη προθεσμία προβλέπεται για την επανυποβολή των τροποποιημένων σχετικών αρχείων, σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών. Στο Σύστημα περιλαμβάνονται πέραν των αδειών, τα αναγκαία συνοδευτικά στοιχεία τους – σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις – όπως επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, τακτικών και έκτακτων, που διενεργούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες. Αρμόδιος για τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ευρύτερη σχετική εμπειρία, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης ενώ εναρμονίζεται επίσης με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Προβλέπεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από πρόταση του νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όλα τα επιμέρους αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του Συστήματος (απαρίθμηση και επικαιροποίηση των αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που περιλαμβάνονται στο Σύστημα, καθορισμός των πόρων ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος και όλων των αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών, καθορισμός των ημερομηνιών έναρξης λειτουργίας του Συστήματος και έναρξης της προθεσμίας για την καταχώρηση σε αυτό ψηφιακών αρχείων των υφιστάμενων αδειών).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 7
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (στο εξής: Σύστημα), μέσω του οποίου χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

2. Η πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνεται μέριμνα για τη διασύνδεση του Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου.

3. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Συστήματος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, το σύνολο των απαιτούμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος.

4. Εντός προθεσμίας έξι μηνών, η αφετηρία της οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί καταχωρούν στο Σύστημα ψηφιακά αρχεία των υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Άδειες που χορηγούνται μετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστημα, σε μορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιμέρους ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών.

5. Στο Σύστημα περιλαμβάνεται, πέραν των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος:
α) τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και
β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α) Απαριθμούνται και επικαιροποιούνται οι άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων που περιλαμβάνονται στο Σύστημα·
β) Δύναται να καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώπων στη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος·
γ) Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος.

Comments are closed