Μειώσεις στα πρόστιμα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Μειώσεις στα πρόστιμα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, το οποίο πέρασε από τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης.

Με το άρθρο 13 του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου επέρχονται αλλαγές στις εκπτώσεις που παρέχονται για τα πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων (νόμος 4495/2017)  και συγκεκριμένα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 ως εξης:

1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, όπως αυτή παρουσιάζεται δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα.
2. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.
3. Αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως το ποσό της μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αναλυτικά, ως προς τα προς τακτοποίηση αυθαίρετα, περιλαμβάνονται δύο διατάξεις περαιτέρω μείωσης των προστίμων.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Η προβλεπόμενη έως τώρα έκπτωση ήταν 20%.

Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου (από 10% που ήταν έως τώρα).

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή των αυθαιρέτων σε διαδικασίες νομιμοποίησης είναι 9η Νοεμβρίου 2019.

Comments are closed