Μελέτη ΑΠΘ: Πως οι μπαταρίες που συνδέονται απευθείας σε υποσταθμούς μπορούν να παρέχουν δευτερεύουσα εφεδρεία

Τα περισσότερα οφέλη για τη σύνδεση μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες στο σύστημα συγκεντρώνει η λύση μέσω αποκλειστικής γραμμής στους υφιστάμενους υποσταθμούς (με μετασχηματιστές 150kV / 20kV), αρκεί να υπάρχει το σχετικό περιθώριο στάθμης βραχυκύκλωσης στους μετασχηματιστές του Υ/Σ, και φυσικός χώρος για νέα πύλη στους ζυγούς Μέσης Τάσης του Υ/Σ.

Αυτό είναι το πόρισμα μελέτης που πραγματοποίησε το ΑΠΘ αφότου εξέτασε έξι διαφορετικές πιθανές περιπτώσεις για τη σύνδεση των σταθμών.

Όπως τονίστηκε από τον καθηγητή κ. Παντελή Μπίσκα, στο Power & Gas Forum, η παραπάνω λύση είναι η μόνη που χαρακτηρίζεται από όλα τα πλεονεκτήματα, δηλαδή παροχή αυτόματης εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας, παροχή χειροκίνητης εφεδρείας, διαχείριση συμφόρησης των γραμμών μεταφοράς, διαχείριση συνωστισμού στο κατάντη δίκτυο διανομής, ρύθμιση τάσης σε ΚΥΤ ή σε υποσταθμούς, ελαχιστοποίηση απωλειών και παροχή υπηρεσιών ευελιξίας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει την εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών.

Κατ’ επέκταση, καταρρίπτεται ο μύθος που θέλει τις μπαταρίες που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο να μην μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, όπως η δευτερεύουσα εφεδρεία.

Στη μελέτη αναφέρεται παράλληλα ότι η παροχή αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ) προϋποθέτει τη δυνατότητα λήψης των εντολών Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής (Automatic Generation Control ή AGC) ή set-points που αποστέλλονται σε κατάλληλες απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (Remote Terminal Units ή RTUs) από το σύστημα AGC του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ. Η λήψη αυτών των εντολών μπορεί να γίνει:

Είτε απευθείας από την RTU και μεταβίβαση με αναλογικό ή ψηφιακό τρόπο στον ελεγκτή (controller) του σταθμού αποθήκευσης με μπαταρίες, και στη συνέχεια στο Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (Battery Management System, BMS) του σταθμού αποθήκευσης, σε περίπτωση σταθμών με μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ,

Είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) σταθμών αποθήκευσης με μπαταρίες, σε περίπτωση σταθμών με μικρότερη ονομαστική ισχύ, οπότε το σύστημα AGC του ΕΚΕΕ του ΑΔΜΗΕ αποστέλλει το συνολικό set-point ανά 4-8 δευτερόλεπτα στον ΦοΣΕ, ο ΦοΣΕ κατανέμει και αποστέλλει τα επιμέρους set-points στα BMS των σταθμών αποθήκευσης που εκπροσωπεί, οι οποίοι έχουν εξ ορισμού τεχνική δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτά τα set-points. Αυτή η λύση εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στις ΗΠΑ.

Τέλος, η υπηρεσία ρύθμισης τάσης είναι πολύ σημαντική για το Σύστημα, καθότι ήδη σήμερα σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και χαμηλών φορτίων παρατηρούνται επίπεδα τάσης που ξεπερνούν την τεχνική δυνατότητα ρύθμισης του Διαχειριστή του Συστήματος, και οδηγούν σε αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ λόγω υπέρβασης των ορίων τάσης.

Comments are closed