Με τροπολογία παρατείνεται η ισχύς πτυχίων και ξεμπλοκάρουν διαγωνισμοί

Με την τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών» παρατείνονται, για ένα έτος, οι προθεσμίες που αφορούν θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. Αναστέλλεται, η ισχύς των διατάξεων του π.δ.71/2019 σχετικά με την εποπτεία και επίβλεψη της σχετικής μελέτης και του σχετικού έργου, από υπάλληλο με συναφή τίτλο σπουδών με το αντικείμενο της μελέτης και του έργου, αντίστοιχα κ.λπ.

β. Παρατείνεται η ισχύς: ί) των πτυχίων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που ήταν σε ισχύ στις 3.7.2019, ii) των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που ήταν σε ισχύ στις 3.7.2019 κ.λ.π..

Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να δοθεί λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε με την ανανέωση των εργοληπτικών πτυχίων των κατασκευαστικών ομίλων που έληξαν στα τέλη Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι από το τέλος του περασμένου έτους έχουν λήξει τα εργοληπτικά πτυχία βάσει των οποίων οι εταιρείες κατατάσσονται σε βαθμίδες, από 3ης μέχρι και 7ης τάξης. Αυτό επηρεάζει τους προγραμματισμένους δημόσιους διαγωνισμούς με αποτέλεσμα να δίδονται συνεχείς μικρές χρονικές παρατάσεις μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ως προς τους λόγους για τους οποίους έρχονται οι ρυθμίσεις αναφέρονται τα εξής: «Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις παρατείνεται η αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λειτουργίας των νέων μητρώων, όπως αυτά προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία με το π.δ. 71/2019, καθώς και η μετάπτωση των στοιχείων των υφιστάμενων μητρώων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι την 31η.12.2023 και παρατείνεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ισχύς πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στα Μητρώα του π.δ. 71/2019. Η αναστολή της ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και η παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής είναι επιβεβλημένη για την εξακολούθηση της ισχύος εργοληπτικών και μελετητικών πτυχίων, σε μια περίοδο αύξησης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα, με μεγάλα έργα σε εξέλιξη. Τα προτεινόμενα άρθρα αφορούν στις αναθέτουσες αρχές και τους πτυχιούχους, οι οποίοι εγγράφονται στα αναφερόμενα μητρώα».

Δείτε όσα ορίζει η τροπολογία ΕΔΩ.

Comments are closed