Μηχανικούς με εμπειρία στο “Εξοικονομώ” αναζητά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων. Η προκήρυξη αφορά μηχανικούς και ειδικότερα μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς χωροταξίας.

Στις βασικές αρμοδιότητες εντάσσονται τα παρακάτω:

Αξιολόγηση αιτήσεων των Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων

Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ)

Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα Προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού

Συμμετοχή σε Επιτροπές

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Πολιτικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας ή Αρχιτέκτονα)

Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο

Εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ)

Γνώση των Προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων

Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά Excel

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CVs@hdb.gr με θέμα «Μηχανικός Τμήμα Επιχορηγήσεων».

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.

Comments are closed