Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης δημόσιας πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ισόρροπη περιφερειακή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ΤΕΕ και ΟΦΥΠΕΚΑ διαπίστωσαν ότι η συνεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης δημόσιας πολιτικής, με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξή της. Μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας, οι δύο φορείς εκφράζουν τη θέλησή τους να συνεργασθούν με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτουν, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα.

Στο εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται μάλιστα ρητά ότι η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε άλλες τομεακές πολιτικές είναι σημαντική και μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Όπως σημειώνεται στο υπογραφέν κείμενο, η επιστημονική γνώση του ΤΕΕ για έργα και δραστηριότητες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, θα συνεισφέρει στη διατήρηση των σπάνιων ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων που απαντώνται σε αυτές και συνακόλουθα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους το ΤΕΕ ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Στασινός και εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Καθ. (ΕΜΠ) κ. Μαρία Παπαδοπούλου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΦΥΠΕΚΑ Αν.Καθ. (ΕΚΠΑ) κ. Κωνσταντίνου Τριάντη.

 Βάσει του μνημονίου συνεργασίας, ΤΕΕ και ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσουν, ως πρώτα αναγκαία βήματα, τις εξής πρωτοβουλίες:

α) Τη σύνταξη επιχειρησιακών εγχειριδίων ή προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών με συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με την κατασκευή, με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και υλικά, κατασκευών και έργων υποδομής (δρόμοι, κτίρια, κτλ), εντός των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

β) Τη συνεισφορά του ΤΕΕ, όποτε αυτή ζητηθεί, στον ΟΦΥΠΕΚΑ, σε θέματα διενέργειας γνωμοδοτήσεων έργων εντός προστατευόμενων περιοχών στοχεύοντας στη βέλτιστη παροχή επιστημονικής- συμβουλευτικής υποστήριξης.

γ) Τη συνεργασία σε θέματα πιστοποίησης δραστηριοτήτων ή υλικών εντός Προστατευόμενων Περιοχών, όπου απαιτείται.

δ) Τη κατάρτιση και υλοποίηση συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,  ακαδημαϊκά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς δημοσίου, στοχεύοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας την ισόρροπη περιφερειακή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ε)Τη δημιουργία πρότυπων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, με έμφαση στους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, με στόχο την αύξηση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας αφενός και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αφετέρου.

στ) Τη δημιουργία, ανταλλαγή, βελτίωση και διάδοση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, τεχνολογικών εφαρμογών, δεδομένων και μελετών για την περιβαλλοντική προστασία με έμφαση στους συγκεκριμένους τομείς της συμφωνίας.

ζ) τη συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ειδικών κοινών για σύνθετα επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης

Το μνημόνιο συνεργασίας θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και για τρία χρόνια (αρχικά), με ξεχωριστές δράσεις για τους ανωτέρω στόχους, με τη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας, επιτροπών και επιμέρους συμφωνίες, ακόμη και με συνέργειες με άλλους φορείς κατά περίπτωση.

Comments are closed