Μεταβατική άσκηση αρμοδιοτήτων επιτροπών αυθαιρέτων, ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. κλπ

Στο πρόσφατο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 12 του άρθρου 99, αποφασίστηκε πως:

12. Μέχρι την συγκρότηση των ΠΕ.Σ.Α. του άρθρου 12, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 και των Επιτροπών των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 116 και της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζονται τα όργανα που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες αυτών.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου και με νέα απόφαση, ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Οικονόμου όρισε τα όργανα που θα ασκήσουν μεταβατικά τις αρμοδιότητες των ανωτέρω επιτροπών. Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της νέας απόφασης:

Άρθρο 1

Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και την παρ. 10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται από τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Μέχρι τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές, ασκούνται από την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Μέχρι τη συγκρότηση των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 του ν. 4495/2017:

α) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 και την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

β) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις παραγράφους 3 του άρθρου 23, όπως ισχύει και την παράγραφο 10 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 9.α του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν ασκεί το οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 6

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Comments are closed