Νέα επιτροπή για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ενεργειακής απόδοσης – Ποιο έργο αναλαμβάνει

Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, συστάθηκε Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), με αντικείμενο την προετοιμασία και σύνταξη εισήγησης για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση.

Στόχος του Υπουργείου είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών από πλευράς κόστους και αποτελέσματος μέτρων για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση, και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στη μόχλευση κεφαλαίων από τα εμπλεκόμενα στην αγορά ενέργειας μέρη, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην ελάττωση του κόστους επίτευξης μονάδων εξοικονόμησης.

Έργο της Επιτροπής αποτελεί:

η καταγραφή των ελλείψεων και περιορισμών για την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου των ανταγωνιστικών διαδικασιών,
ο καθορισμός του τύπου και των χαρακτηριστικών των ανταγωνιστικών διαδικασιών,
ο καθορισμός των επιλέξιμων συμμετεχόντων,
ο προσδιορισμός των:
στοχευόμενων τομέων, τεχνολογιών και ενεργειακών προϊόντων,
χαρακτηριστικών των δράσεων,
επιλέξιμων δράσεων,
η ανάπτυξη του μηχανισμού και των διαδικασιών μέτρησης και επαλήθευσης της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας από την υλοποίηση των ανταγωνιστικών διαδικασιών,
η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση και
η παρακολούθηση της αρχικής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των ανταγωνιστικών διαδικασιών.
Η λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η συνεργασία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

Στις συνεδριάσεις της Ειτροπής μπορούν να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Το έργο της Επιτροπής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/11/2021.

Δείτε παρακάτω τη σύνθεση της νεοσύστατης επιτροπής:

α) Σίτα Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Υφαντίδη Κίμωνα, υπάλληλο του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ίδιας Διεύθυνσης

β) Σουρή Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με αναπληρωτή τον Κουρή Ευάγγελο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος

γ) Βιδάλη Αικατερίνη, υπάλληλο του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με αναπληρώτρια την Κουμεντάκου Αικατερίνη – Ηρώ, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος

δ) Νίκου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ Τομέας Ενέργειας με αναπληρώτρια την Μωραΐτου Ειρήνη, Στέλεχος της Μονάδας Α’ της ίδιας Υπηρεσίας

ε) Χαραλαμποπούλου Σταματίνα, Προϊσταμένη της Δ/νσης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια τη Γιαννουράκου Αντιγόνη, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας

στ) Οικονόμου Ανθή, Στέλεχος του Τμήματος Ενεργειακών Αγορών Λιανικής της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών, της Ρυθμιστικής αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με αναπληρώτρια την Καπετανά Παναγιώτα, Στέλεχος του Τμήματος Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Αξιολόγησης Αιτήσεων Χορήγησης Άδειας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της ΡΑΕ

ζ) Δρ. Ζιώγο Νικόλαο, Senior Project Manager της Διεύθυνσης Παρακολούθησης & Ανάλυσης Αγορών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.), με αναπληρωτή το Ζήσιμο Δημήτριο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης & Ανάλυσης Αγορών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)

η) Γιαρέντη Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), με αναπληρωτή τον Τσιτούρα Ευθύμιο, Αναπληρωτή Διευθυντή Εξοικονόμησης – ΣΗΘΥΑ και Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.

θ) Ιατρίδη Μηνά, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με αναπληρωτή τον Τουρκολιά Χρήστο, συνεργάτη του ίδιου Τμήματος

ι) Μαρίνο Αντώνιο, Διευθυντή Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

ια) Βουγιουκλάκη Ιωάννη, ως εξωτερικό Εμπειρογνώμονα ιβ) Γκόνη Νίκο, ως εξωτερικό Εμπειρογνώμονα

ιγ) Έφη Κωτσάκη, σύμβουλο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιδ) Σπυριδάκη Νίκη, ως εξωτερικό Εμπειρογνώμονα

Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχει o Γρηγοριάδης Γρηγόρης, υπάλληλος του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με αναπληρώτρια την Βασιλείου Παναγιώτα, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Comments are closed