Νέα ΚΥΑ για την οικιακή και βιομηχανική χρήση του νερού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Εργασίας, Δικαιοσύνης και εσωτερικών για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).

Στόχοι της παρούσας ΚΥΑ είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στην ΚΥΑ υπάρχουν και ειδικές διατάξεις για το νερό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δείτε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ ΕΔΩ.

Comments are closed