Νέες τροποποιήσεις στο “εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ”.

Νέο ΦΕΚ για το πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ”, περιλαμβάνει τροποιποιήσεις στην  ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΦΕΚ, οι Υπουργοί Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας αποφάσισαν:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/ 21.02.2018 (756/Β’/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω προκήρυξης, του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» καθώς και στα παραρτήματα του αναφέρεται «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Β. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 και συγκεκριμένα στο τρίτο εδάφιο πριν το τέλος, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δεκατρείς (13) μήνες

Γ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος του Α’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων ανέρχεται σε 502,99 εκ. € (465,66 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 37,33 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ -Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του προϋπολογισμού των 502,99 εκ. € από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», που αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επιδότηση επιτοκίου, και του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά επιχορήγηση κεφαλαίου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και συμβούλου έργου»

Δ. Ο Πίνακας της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

πηγή b2green.gr

Ε. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7.5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η εξής φράση:

«καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής ωφελουμένου λόγω θανάτου»

ΣΤ. Η παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ορίζεται πλέον σε δύο (2) μήνες.

Ζ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νέο ΦΕΚ, ΕΔΩ

Comments are closed