«Νέο Εξοικονομώ»: Σε ΦΕΚ η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων σε ΤΕΕ και ΕΑΤ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανάθεση καθηκόντων για τις δράσεις του «Νέου Εξοικονομώ» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ανατίθενται καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών ενώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανατίθεται η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής υπουργικής απόφασης και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε Φορέα Εγγυοδοσίας.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ αφορούν:

 • Στην υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 • τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης,
 • την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων,
 • τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,
 • την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υποβληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (“Επιτελική Δομή”),
 • τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 • την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση,
 • την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,
 • την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος, τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του Προγράμματος,
 • την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,
 • την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του Προγράμματος προς τους ωφελούμενους,
 • Το ΤΕΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες του Προγράμματος και δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτελική Δομή, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.
 • Το ΤΕΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.
 • Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed