Νέο μεταπτυχιακό από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη», θα προσφέρει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Δεκτοί θα μπορούν να γίνουν κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» θα είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για την παρακολούθηση μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος θα οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ήδη έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Comments are closed