Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας ΣΗΘΥΑ ή ΑΠΕ σε νοσηλευτικών ιδρύματα της χώρας, προϋπολογισμού  € 2.000.000, προβλέπει νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Τις προτάσεις τους μπορούν να υποβάλλουν μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τις 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 08.00 έως, την 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00, όσα νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ του ΕΣΥ και νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ έχουν δυναμική που υπερβαίνει τις 100 κλίνες.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, αλλά ακόμη και να αντικατασταθεί ο υπάρχων ιατροτεχνικός εξοπλισμός, εφόσον αποδεδειγμένα οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, κάθε δικαιούχος – νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που αφορά σε μια ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών, στις οποίες όμως η κατηγορία ενέργειας με αριθμό (3) θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις κατηγορίες ενέργειας (1) ή/και (2):

Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ).

Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, η πρόσκληση ενδεικτικά αναφέρει: επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.

Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ενδεικτικά αναφέρονται: εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία), Ανεξάρτητα από την ισχύ της υποδομής, να διεξάγεται ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου να εξετάζεται η αποδοτικότητα και η οικονομική σκοπιμότητα του υπό ένταξη έργου, καθώς και να κρίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα η εξοικονόμηση ενέργειας της επένδυσης.

Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράση αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία θα υποβληθεί μόνο σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες κατηγορίες (1) ή/και (2): να χρηματοδοτηθεί αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμπληρωματικά και μόνο στις δράσεις των κατηγοριών (1) ή/και (2), εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 ευρώ. To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.

Επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες, είναι οι ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου Πρότασης χρηματοδότησης (ενδεικτικά υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, έκδοση Π.Ε.Α. σύνταξη προμελέτης, τακτοποίηση αυθαιρέτων, συντονιστικές ενέργειες για την υποβολή της πρότασης κλπ) μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ. Επίσης, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ή / και υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου μέχρι του ποσού των 80.000 ευρώ.

Προπαρασκευαστικές Ενέργειες μέχρι του ποσού των 100.000 €, στην περίπτωση που η πρόταση αφορά δράσεις με Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και μέχρι του ποσού των 200.000 € στην περίπτωση που η πρόταση αφορά δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες ενδεικτικά για: μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων, μελέτες εφαρμογής και οριστικές μελέτες. Τέλος, στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. πολεοδομίας κ.α.) που οφείλει να προσκομίσει ο Δικαιούχος με την έκδοσή τους

Το επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης που πρέπει να επιτευχθεί

Όπως δημοσιεύει το ecopress.gr, το πλαίσιο των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των οικείων Νοσοκομειακών Μονάδων. Η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομειακών Μονάδων, θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ικανοποιούν ή/και ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή, την αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β’, Β+’, Α’, Α+’, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρου στόχου, για κτίρια ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ΚΕΝΑΚ, υποβάλλεται η απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και η αιτιολογική και τεχνική έκθεση της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012. Συνοδεύουν τη ΜΕΑ και παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση για τυχόν αλλοίωση, κατά τρόπο μη αποδεκτό, του χαρακτήρα ή της εμφάνισής τους ή τυχόν παραβίαση των ειδικών όρων και μορφολογικών περιορισμών που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτίριο ή περιοχή.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ 

Comments are closed