Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δράση “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας”

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» του ΕΣΠΑ, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Η περίοδος υποβολής, για όλη τη χώρα, ξεκίνησε τις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Η συνολική μέγιστη δημόσια δαπάνη της δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (1ης και 2ης πρόσκλησης) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24.000.000 ευρώ.

Σε ποιους απευθύνεται

• Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς

• Επιχειρήσεις

• Λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ».

Είδος ενίσχυσης

• Επιχορήγηση / Επιδότηση

• Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

• Ενίσχυση για έρευνα / καινοτομία / τεχνολογική ανάπτυξη

Όροι και προϋποθέσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του φορέα αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του φορέα αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ. Η επιδότηση είναι από 50% έως 65%.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

– Αγροδιατροφή

– Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– Ενέργεια

– Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή

– Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

– Υλικά – Κατασκευές

– Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Τι χρηματοδοτείται

• Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

• Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων).

Comments are closed