Νέο ΦΕΚ: Νέα τροποποίηση του ταμείου του Εξοικονομώ

Σε αναμονή της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που τοποθετείται χρονικά στις 30 Νοεμβρίου, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”».

Σημειώνεται ότι, στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», προστίθενται επιπλέον πόροι ύψους ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000,00) ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε Ταμείο Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιπλέον πόροι του Ταμείου με τους πόρους που θα διατεθούν ως άμεση επιχορήγηση συμβάλλουν στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες λόγω της κρίσης της πανδημίας και αυξημένων αναγκών υποστήριξης των πολιτών.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed